Information från Huddinge kommun

25 maj, 2014 in Information från styrelsen!

Information angående om- och utbyggnad av gator

och ledningar inom detaljplan Vidja etapp l

 

Det är nu dags för Huddinge kommun att tillsammans med Stockholm Vatten AB bygga gator och ledningar inom detaljplan Vidja etapp l. Arbetet berör de befintliga gatorna Albatrossvägen, Biätarevägen, Fräkenvägen, Hästhagsvägen, Stormfågelvägen, Varfågelvägen, del av Helmerdalsvägen samt del av Vidjavägen.

Byggnationen kommer att starta i maj med etablering på ängen utmed Vidjavägen. Hela området ska vara klart hösten 2016. Entreprenör för byggnationen är Birka markbyggnad  AB.

Utmed Vidjavägen kommer det att byggas en gång- och cykelväg och i samband med ombyggnationen av Vidjavägen kommer hållplatserna vid Pelikanvägen och Ringsättravägen att byggas om så att de blir tillgänglighetsanpassade.

Befintlig belysning byts ut och kompletteras. Vatten- och avloppsledningar samt el- och teleledningar kommer att förläggas i mark.

Vissa fastigheter i nära anslutning till arbetsområdet kommer att få sina fastigheter besiktigade. Besiktningen ombesörjs av vår entreprenör.

Arbetet kommer att drivas etappvis, indelning och turordning är i dagsläget inte klart. Vi kommer att ta kontakt med berörda fastighetsägare inför påbörjande av varje ny etapp. Stockholm vatten kommer under våren att skicka ut blanketter till fastighetsägarna för synpunkter angående föreslaget läge för va-anslutning.

Vi hoppas att ni har överseende med att arbetet periodvis kommer att medföra vissa störningar och inskränkningar i trafiken.

Med vänlig hälsning

Alexandra Mattsson,

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen

08-535 365 61

alexandra.mattsson@huddinge.se

Infokarta 20140520

 

Comments are closed.