You are browsing the archive for 2016 november.

Glad Advent

27 november, 2016 in Information från styrelsen!

Du har väl kollat så brandvarnaren fungerar!

 

advent

Lantmäteriförrättning i Etapp 1

26 november, 2016 in Etapp 1

Representanter för Vidja Vägföreningens styrelse har varit på ett första förrättningsmöte gällande delar av Vidja 1:602  tillsammans med en privat fastighetsägare gällande dennes fastighet. Saken gäller övertagande av allmän mark. Vidja Vägförening har motsatt sig övertagandet av marken 1:602 samt avvisat den markvärdering som skett. Vidja Vägförening har godkänt markövertagande för vägar.

Mer information kommer när det officiella protokollet från mötet är klart.

Återställning av tomtmarkeringar i etapp 1

24 november, 2016 in Etapp 1

Nu när Etapp 1 är klart och färdigt kommer gränsmarkeringarna kontrolleras och vid behov återställas av Huddinge kommun i området utmed huvudgator, lokalgator, gång- och cykelvägar. Gränspunkter som utmed gatuområdet varit koordinatsatta omarkerade punkter kommer också markeras ut med gränsrör. Huddinge kommun betalar hela den kostnaden. Arbetet med detta kommer genomföras under januari – maj 2017.

Senaste nytt om etapp 2

21 november, 2016 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Vid styrelsens senaste kontakt med Mark- och miljödomstolen kring ärendet om detaljplan etapp 2 så var informationen att ärendetiden nog är minst 6 månader, troligen längre pga dess komplicerade art. Dvs tidigast en bit in på det nya året.

Vi uppdaterar så fort vi har något att uppdatera.

Slyröjning inför nästa omgång med vinter

18 november, 2016 in Information från styrelsen!

Säker trafik på gator kräver fri sikt i korsningar. Enkla saker som att klippa häcken före och under sommaren kan rädda liv. Ansvaret för att sikten är fri är din som fastighetsägare.

Tänk på att stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Tänk på att snö på grenar sänker grenarna.

IMG_2023

Du följer väl hastighetsbegränsningarna?

17 november, 2016 in Information från styrelsen!

I Vidja etapp 2 är det 30km/h. Många boende tycker att personer kör för fort och utan uppsikt. Det är viktigt att hastigheten följs, även på vägar som har fixats till och är o-guppiga.

Om hastighetsgränser inte efterföljs kommer Vägföreningen kanske bli tvingad att vidta hastighetsreducerande åtgärder.

 

Senaste rapport från Storstockholms brandförsvar

8 november, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar

Även tilläggsmätningarna kom tillbaka utan anmärkningar. Vidja-området är alltså fritt från PFAS.

Rapport och mer information finns här:  http://www.storstockholm.brand.se/aktuellt/inga-fororenade-dricksvattenbrunnar-i-vidja

Fem ytterligare brunnar har man tagit prov på, samt på fyra platser tagit prov på sediment.

Tips från en granne om grannsamverkan

2 november, 2016 in Information från styrelsen!

En Vidjabo berättar att nu startar man Grannsamverkan på Dansbanevägen/Rositavägen.

 

Vill fler gator få igång grannsamverkan i samarbete med polisen så kontakta anna.schelin (at) polisen.se eller på tel 0733  – 62 73 97

Vill du veta mer om Grannsamverkan och vad det innebär kan du läsa på  https://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/Grannsamverkan/ och på  http://samverkanmotbrott.se/ om vad det innebär och vad som krävs.

 

Som alltid gäller: Ha uppsikt åt och med varandra!

Information från senaste möte med Huddinge kommun

1 november, 2016 in Etapp 1, Etapp 2, Information från styrelsen!

Etapp 1:

Arbeten ovan mark är nu slutbesiktigade. Arbete med vatten och avlopp är inte genomfört helt och hållet och slutbesiktning kommer att ske vid senare tillfälle.

Birka avetablerar sig från entreprenadplatsen innan årsskiftet. Återställning kommer att ske. Vissa delar av entreprenadplatsen kommer Vidja Vägförening kunna använda sig av.

Etapp 2:

Vi väntar på att få en tidsplan från kommunen. Tidsplanen har förskjutits på grund av resursbrist, men när Vidja Vägförening får den som kommer vi lägga ut den här.

Sent under hösten kommer inmätning ske. (Se även tidigare inlägg från Stockholm Vatten.)

Vidja Vägförening påbörjar arbete med att inventera pumpar inom etapp 2 och tar vattenprov på dessa inför kommande arbeten.

Diskussion om sträckningen på gång- och cykelbana från Vidja till stan fortsätter. Här är Vidja Vägförening inte en egentlig part i diskussionerna som förs mellan de olika kommuner som äger mark i området.

Ingången till skogen från Helmerdalsvägen öster om Vidjavägen kommer att åtgärdas så att branten planas ut och görs framkomlig.