You are browsing the archive for 2021 oktober.

Avtal pågår

30 oktober, 2021 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Under hösten har avtalsförhandlingar pågått mellan Vidja vägförening och Huddinge kommun. Vägföreningen har haft med juridiskt ombud i dessa förhandlingar. Förhandlingarna har gällt servitut och tillträde till släntmark, etableringsplatser och drift och underhåll av Vidjavägen.

När det gäller släntmark så finns nu ett avtal på plats som ger Huddinge kommun förtida tillträde till marken för att kunna påbörja arbetet i Etapp 2. Detta avtal är nu färdigt och påskrivet och registrerat. Detta avtal medger kommunens tillträde till de ytor som behövs för att kunna arbeta.

När det gäller etableringsplatser så finns nu ett avtal som ger Huddinge kommun tillträde till etableringsplatser i Vidja för att kunna ha som arbetsområden. ”Den gamla etableringsplatsen” (vid Vidjavägen/Stormfågelsvägen kommer återigen att användas som etableringsplats, samt ett område vid Vidjavägen/Britteviksvägen. Som ersättning för etableringsplatserna så ska Huddinge kommun iordningställa vår fotbollsplan vid Vidjavägen till en sjumannaplan vilket ska vara klart i juni 2022. Kommunen ska också iordningsställa en basketplan vid gamla etableringsplatsen och ytterligare en sjumanna fotbollsplan vid Britteviksvägen när Etapp 2 är slutfört och etableringsplatserna ska återställas. I övrigt ska etableringsplatsernas ytor iordningställas efter att Etapp 2 är klart. Föreningshuset/kiosken som i dag står vid Ringsättrabadet ska flyttas till nära anslutning vid fotbollsplanen vid Vidjavägen. Detta avtal är också nu påskrivet och registrerat. Vidja vägförenings styrelse funderar nu bland annat på hur Föreningshuset ska anordnas för att också i framtiden t ex kunna inrymma pappersarkiv och vilket behov som kan finnas för att kunna sköta fotbollsplanen.

I båda dessa avtal medger Vägföreningen kommunen att vid behov ta ner den växtlighet som finns för att arbeten ska kunna genomföras.

När det gäller Vidjavägen finns nu ett avtal som ska godkännas av kommunstyrelsen senare i år och intentionen från kommunens sida är enligt deras uppgift att det ska gälla från första december där kommunen fortsatt ansvarar för driften av Vidjavägen i enlighet med de regelverk som finns för att hålla en väg i skick. Kommunen ansvarar då för drift och underhåll av vägen och tillhörande diken från grindstolparna vid Ridskolan och hela vägen till Vidjavägens slut. Driften innefattar både sommar- och vinterunderhåll. Efter att utbyggnaden av Vidja etapp 2 är klar 2027 ska vägen besiktigas av oberoende besiktningsperson och de åtgärder som den person anser ska göras, ska då utföras innan vägen kan återlämnas till Vägföreningen. Styrelsen är väldigt nöjda med att till slut ha fått detta nedskrivet i ett avtal som tydligt regleras. Vi återkommer när avtalet är klart och påskrivet och börjar gälla.

Frågor om avtalen? Kontakta ordförande Roland på ordf(at)vidja.nu

 

 

Uppdatering från kommunen om etapp 2

19 oktober, 2021 in Etapp 2

På Huddinge kommuns servicecenters sida har man uppdaterat med denna information om etapp 2 och hur arbetet fortskrider:

”Projektledaren informerar om dagsläget.

  • Etapp 2A är ute på upphandling och vi ser att vi har en kontrakterad entreprenör på plats under Januari-Februari 2022 om allt går som det ska nu.
  • Etapp 2BC arbetar man fortfarande med projekteringsarbeten och man planerar för en upphandling av denna etapp form. Q4 2022 som det ser ut i dagsläget.
  • Vi arbetar i dagsläget med att ta fram ett nytt informationsbrev som ska ge boende lite mer information om läget”

https://kontakt.huddinge.se/org/huddingekommun/d/hur-gar-de-med-utbyggnaden-av-etapp-2-nu-efter-som/

Denna information har man ännu inte uppdaterat www.huddinge.se/vidja med – men kommer väl där också i samband med ovanstående brev.

 

 

 

 

Eldningsvecka

16 oktober, 2021 in Information från styrelsen!

Nu börjar eldningsveckan, du har väl klart för dig vilka regler som gäller? Annars läser du på Huddinge kommuns hemsida här:

Eldningsvecka (huddinge.se)

 

Sista dag för eldning är 24 oktober.

Glöm inte fixardagen!

8 oktober, 2021 in Information från styrelsen!

10 oktober klockan 10 ses vi nere vid Ringsättrabadet. För dig som aldrig varit med förut brukar vi hänga löst vid kiosken tills någon berättar för oss vad vi ska göra! Kläder efter väder!

Nu eftersöker vi bankkonton igen!

5 oktober, 2021 in Information från styrelsen!

Nu gör vi en ny drive för att få tag på bankkonton inför utbetalningar. Du som inte tidigare givit bankkonton till Vägföreningen kan direkt kontakta kassör eller ordförande för att göra detta! Ju snarare desto bättre! Se kontaktuppgifter under den fliken.

 

Varför behövs bankkonton?

När föreningen säljer gemensam ägd mark (t ex markbitar till intilliggande fastighet, försäljning av tomter, eller ersättning där kommunen tar över marken) så behöver dessa inkomster fördelas ut på de ägare som hade andelar i föreningen vid de olika försäljningstillfällena. (Vem som är ägare vid ett givet tillfälle håller Lantmäteriet reda på åt oss). Avdrag görs för förrättningskostnader och den kostnad det innebär att administrera utbetalningarna.

Dessa utbetalningar kommer (förhoppningsvis) ske årsvis till ditt bankkonto. Inför deklarationen kommer du få ett kontrollbesked.