You are browsing the archive for 2023 november.

Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

23 november, 2023 in Information från styrelsen!

Huddinge kommun har genom en lantmäteriförrättning enligt detaljplanen för etapp 2 b och c övertagit naturmark inom området. Inom naturmarken ingår bland annat Ringsättrabadet.

Den ekonomiska ersättningen som föreningen får för detta övertagande är i princip noll kr. Som en schablonersättning har föreningen fått ca 10.000 kr totalt.

Föreningen har vid tidigare markövertagande fått 60 kr/m2 för naturmark inom etapp 1 och 4 kr/m2 för naturmark inom etapp 2 a.

Lantmäteriets skäl vid detta markövertagande är att Vidjas gemensamhetsanläggning GA:4 råder över området. Dvs användningen av naturmarken ska fortsätta som hittills trots att kommunen har tagit över naturmarken.

Styrelsen anser att detta måste vara fel och har överklagat till Mark och Miljödomstolen. Domstolen dömde till kommunens fördel. Ingen ändring på ersättningsnivån.

För att föreningen ska kunna driva frågan om ersättning till en EU-domstol måste alla rättsinstanser inom Sverige vara uttömda. Därför har styrelsen överklagat beslutet om ersättning till Mark och Miljööverdomstolen. Domstolen har inte ännu behandlat ärendet.

 

Delgivning från Lantmäteriet

18 november, 2023 in Information från styrelsen!

Nedan följer den text som Lantmäteriet önskar att vi lägger upp på hemsidan. De kommer inte skicka delgivning till berörda fastigheter utan anser att fastigheterna har delgivits i och med denna text.

”Lantmäterimyndigheten har meddelat att de fått in ansökan om att fastigheten Vidja 1:430 ska delas upp i fem fastigheter genom klyvning och avstyckning. Vidja 1:430 har 0,6 % i andelstal i samfälligheterna Vidja s:1, s:2 och s:3. Ansökan innebär att Vidja 1:430s andelar istället kommer höra till lotten med huvudbyggnaden, blivande Vidja 1:683. Lotten kommer ägas av en av de två personer som nu äger Vidja 1:430. Enligt lantmäterimyndigheten räknas ägarna till alla fastigheter som har andelstal i Vidja s:1-s:3 som sakägare i lantmäteriförrättningen. Sakägarna har på sig t.o.m. 28 november 2023 att komma in med synpunkter mot förändringen av andelstalen. Synpunkter skickas till gustav.hellrup@huddinge.se.”

 

Huddinge Vidja s_1

Huddinge Vidja s_2

Huddinge Vidja s_3

 

Årsmöte 17 mars!

1 november, 2023 in Information från styrelsen!

Spara datumet – nästa år ses vi i Trångsundsskolan den 17 mars!

Motioner från medlemmarna ska vara inne senast sista januari.