Dags att deklarera

10 mars, 2021 in Information från styrelsen!

Uppgifter inför inkomstdeklaration 2020 som avser utbetalning från  Vidja Vägförening 2020/2021

Bakgrund 

I april 2020 erhöll Vidja Vägförening 7,6 mkr som ersättning för naturmark i Vidja etapp 1 vilken enligt detaljplanen övertagits av Huddinge Kommun. Vidja Vägförening är en delägarbeskattad samfällighetsförening vilket innebär att intäkter av detta slag skall fördelas till föreningens medlemmar enligt medlemmens andelstal i föreningen. Fastighetens andelstal är registrerad hos lantmäteriet och beror av hur fastigheten är beskaffad och används. Andelstalen är också grund till utdebitering av årsavgift i föreningen.

 

Aktuella belopp 

För helårsbostad, med andelstal 1 skall 16 909 kr tas upp till beskattning. För fritidsfastighet med andelstal 0,5 är motsvarande belopp 8454 kr och för obebyggd tomt med andelstal 0,2 är beloppet 3382 kr.

Är man flera fastighetsägare på respektive fastighet så har de angivna beloppen fördelats på respektive fastighetsägare i förhållande till ägarandel. 

 

Notera att dessa belopp i många fall kan vara något lägre än de som nu har betalats från föreningen.  Orsaken är de försäljningar av smärre markområden som skedde 2017 och 2018, som nu är inkluderade i utbetalningen, men där fastighetsägarna redan antas ha deklarerat för dessa belopp.

 

Beskattning 
Skattemässigt är Vidja Vägförening en delägarförvaltad samfällighetsförening vilket innebär att köpeskillingen skall fördelas på delägarna och beskattas av dessa.
Varje fastighetsägare skall alltså föra upp beloppet på sin egen deklaration för inkomståret 2020.

Fastighetens beteckning : Huddinge Vidja 1:602 (Delägarbeskattad ) . Delförsäljning

Försäljningsdatum : 27 april 2020 och startdatum är 17 december 1975

Något omkostnadsbelopp är inte aktuellt vid denna försäljning

Information från Skatteverket

När samfälligheten säljer andra tillgångar än naturtillgångar gäller samma regler som om delägaren hade sålt dem själv. Om samfälligheten säljer till exempel mark gäller samma regler som vid försäljning av privatbostadsfastighet. Delägaren deklarerar försäljning av mark på blankett K5 eller K7. Det finns särskilda regler för hur delägaren räknar fram omkostnadsbeloppet vid delförsäljningar. Läs mer i broschyren Försäljning av näringsfastighet SKV 313 som finns på Skatteverkets hemsida Försäljning av näringsfastighet (SKV 313) | Skatteverket

Har du frågor kring utbetalningar, saknar en utbetalning eller liknande, kontakta ordförande eller kassör. Kontaktuppgifter finns under flik kontaktuppgifter.

 

 

Vidja Vägförening,

 

Roland Janevi, ordförande

 

Comments are closed.