Uppgifter inför deklaration 2023

28 september, 2022 in Information från styrelsen!

Alla fastighetsägare i Vidja får mail eller brev med följande information. Spara den tills det är dags att deklarera. Kortversionen är: försäljningar har skett under 2022 till så små belopp att administrationen för att utbetala dessa till fastighetsägarna är högre än själva beloppet. Beloppet kvarstår tills dess fler försäljningar genomförts. Beloppet ska ändå med i deklarationen för inkomståret 2022 som ska göras nästa år. Den som får pengarna när de utbetalas är de som är fastighetsägare vid själva försäljningsdatumet.

 

Uppgifter inför inkomstdeklaration 2023 som avser försäljningar av Vidja Vägförening från fastigheten Vidja 1:602 under inkomståret 2022

Bakgrund
I början av 2022 erhöll Vidja Vägförening ersättning för naturmark och vägar inom Vidja etapp 2 efter genomförd lantmäteriförrättning. Dessa områden ska enligt detaljplanen överföras till Huddinge Kommun. Vidja Vägförening är en delägarbeskattad samfällighetsförening vilket innebär att intäkter från dessa försäljningar ska fördelas till föreningens medlemmar. Fördelningen sker efter fastighetens andelstal vilket är registrerat hos lantmäteriet.

Aktuella försäljningsbelopp
Den 1 januari 2022 skedde en försäljning från Vidja 1:602 med 194 688 kr till kommunen. Därefter skedde en försäljning den 15 januari 2022 från Vidja 1:602 med 11 820 kr till kommunen.

För försäljningar från Vidja 1: 602 skall alltså totalt 510 kr tas upp till beskattning för fastigheter med andelstal 1. För fastigheter med andelstal 0,5 är motsvarande belopp 255 kr och för fastigheter med andelstal 0,2 är det 102 kr

Summa andelstal för föreningen är 450,9.

Utbetalning
Vägföreningens styrelse har beslutat att fondera det aktuella beloppet och kommer att genomföra utbetalningen av dessa belopp när ytterligare försäljningar har genomförts.

Beskattning
Skattemässigt är Vidja Vägförening en delägarförvaltad samfällighetsförening vilket innebär att försäljningssumman skall fördelas på delägarna och beskattas av dessa.

De aktuella summorna för respektive fastighet skall alltså beskattas av vägföreningens fastighetsägare i inkomstdeklarationen för inkomståret 2022


Deklarationsuppgifter

Försäljning 1: Försäljningsdatum: 1 januari 2022 med beloppet 432 kr från Huddinge Vidja 1:602 för andelstal 1,0. För andelstal 0,5 är belopp 216 kr, för andelstal 0,2 är belopp 86 kr.

Försäljning 2: Försäljningsdatum: 15 januari 2022 med beloppet 78 kr från Huddinge Vidja 1:602 för andelstal 1,0. För andelstal 0,5 är belopp 39 kr, för andelstal 0,2 är belopp 16 kr.

Något omkostnadsbelopp är inte aktuellt vid dessa försäljningar. Ingångsvärdet är 0 kr i och med att föreningen har fått dessa fastigheter som en gåva. Vidja 1:602 överläts den 17 december 1975.

Är man flera fastighetsägare på respektive fastighet så ska de angivna beloppen fördelats på respektive fastighetsägare i förhållande till ägarandel.

I och med att det skett flera försäljningar vid olika tidpunkter ska varje försäljning tas upp på en separat blankett K5 eller K7.

 

Information från Skatteverket

När samfälligheten säljer andra tillgångar än naturtillgångar gäller samma regler som om delägaren hade sålt dem själv. Om samfälligheten säljer till exempel mark gäller samma regler som vid försäljning av privatbostadsfastighet. Delägaren deklarerar försäljning av mark på blankett K5 eller K7. Det finns särskilda regler för hur delägaren räknar fram omkostnadsbeloppet vid delförsäljningar. Läs mer i broschyren Försäljning av näringsfastighet:SKV 313

 

Vidja Vägförening,

Roland Janevi, ordförande

Ordf@vidja.nu

Fotbollsängen

19 september, 2022 in Information från styrelsen!

Som en del i överenskommelsen med Huddinge kommun så kommer kommunen att iordningställa fotbollsplanen under hösten. Den kommer att iordninggöras och sedan sås. Under arbetet och därefter får den inte beträdas för att gräset ska ta sig och bli fint.

Arbetet med övriga området runt fotbollsplanen fortgår. Delar av det kommer inte bli klart förrän kommunen inte längre behöver etableringsplats om många år, men vi hoppas fortfarande på en flytt av föreningsstugan (kiosken vid badet) innan vintern kommer, annars tidigt i vår! (bild från för flera år sedan)fixardag_5

Kräfttider

16 augusti, 2022 in Information från styrelsen!

Rätten till kräftfiske följer samma regler som för fiske i Vidjas fiskevatten. Kräftfiskerätten i Vidjas egna vatten i Orlången gäller endast fastigheter som är medlemmar i Vidja Vägförening, samfällighetsföreningen. Se områden specificerade i kartan under flik Fiske i Vidja. Observera att kräftfiske för försäljning är förbjudet.

Identifikationshandling måste alltid medföras vid kräftfiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll.

Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsyningsman måste följas. Kräftfiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse riskera åtal.

Kräftfiske är endast tillåtet under tre veckor med start andra onsdagen i augusti. Perioden kan komma att ändras vissa år beroende på när kräftorna ömsar sitt skal. Se anslag på hemsidan och anslag vid fiskevattnet.

Max 6 burar/mjärdar/håvar får användas. Fiskeredskap skall vara märkta med namn, fastighets nr och telefon nr.

Kräftor med en längd under 10 cm får ej behållas utan skall sättas tillbaka i sjön.

Bryggor och bad

20 juni, 2022 in Information från styrelsen!

Tack till alla som hjälpt till att byta ut bryggsektioner och få den nya badflotten på plats. Fler bryggsektioner kommer bytas ut de närmaste åren.

Bryggor och fiskevatten fortsätter att tillhöra Vidja vägförening även i framtiden.

Nu fortsätter planeringen för att flytta Föreningsstugan (tidigare kiosken) till fotbollsängen, samt vidare arbete med att utveckla den senare. Flytt av Föreningsstugan kommer förhoppningsvis kunna ske under hösten (rivning och bygglov är inlämnat) och det elabonnemang som finns där är uppsagt. Fotbollsplanen på fotbollsängen kommer iordningställas av kommunen under hösten.

strand juni 22

 

Klipp det gröna

16 juni, 2022 in Information från styrelsen!

Som vanligt så här års påminner vi om att sköta häckar och träd vid gränsen mot gatan så att de inte hindrar sikt, eller grenar hänger för lågt. Vi hänvisar till Huddinge kommuns riktlinjer som finns här:

Fri sikt i korsningar – klipp häcken (huddinge.se)

I korthet gäller att mot gatan ska växter inte vara högre än 80cm så att det blir god sikt. Träd och grenar får inte hänga ut i vägen och inte heller skymma ev gatubelysning.

Årets vägavgift är på gång

10 maj, 2022 in Information från styrelsen!

Nu kommer snart fakturan för årets vägavgift i din brevlåda. Årets avgift är förstås sänkt betydligt eftersom vi i nuläget inte har ansvaret för några vägar, men det finns ju andra saker som avgiften går till som till exempel att byta ut en hel del bryggsektioner (anrop för detta kommer snart då det kommer behövas flera personer som arbetar med detta) flytta Föreningshuset (också kallat kiosken) från Ringsättrabadet till fotbollsängen med mera.

 

Frågor om fakturan eller om något inte stämmer till kassören kassor (at) vidja.nu

OBS! Det visade sig att ett gammalt telefonnummer stod på fakturan – detta telefonnummer gäller inte. Om du har frågor om fakturan så gäller ovanstående mail. Du kan också kontakta ordförande Roland på telefon direkt, se under kontaktuppgifter!

 

vidjaomgivning4

Uppdateringar kring arbetet med etapp 2

2 maj, 2022 in Etapp 2

Följ arbetet med etapp 2 genom att ha koll på Huddinge.se/vidja – även du som inte bor i området kan ju påverkas, särskilt nu när sommaren kommer och man kanske vill komma ut på bryggor och badplatser.

Där finns också de nyhetsbrev/informationsmail från entreprenören (under rubrik Etapp 2A) som du kan läsa och där finns också kontaktuppgifter om du har frågor.

Vidja etapp 2 – omvandling av fritidshusområde (huddinge.se)

Välkommen Sköna maj!

2 maj, 2022 in Information från styrelsen!

Tack till alla Vidjabor som ordnade en fin Valborg för första gången efter pandemin.

Tack till er som lade lagom mycket ris på plats (och inget annat)!

Tack till vädret som skärpte sig!

Tack till Jonas som organiserade eldvakter och tände elden!

Tack till eldvakterna som hanterade elden och vaktade!

Tack till Vidja Valborgskör som var extra stor i år!

Tack till skräpsamlare och pantare som såg till att det såg fint ut även dagen efter!

valborg2022_2

 

Eldvakter sökes!

14 april, 2022 in Information från styrelsen!

Snart är det Valborg och för första gången sedan 2019 så kan vi tända en eld.  Detta beror förstås på vädret men också på antalet eldvakter.

Eldvakten står vid elden och håller den säker, vaktar på vädret och ser till att ingen slänger saker i elden.

Anmäl dig till JOnas på 0708 – 663173

Fixardag! 24 april!

13 april, 2022 in Information från styrelsen!

24 april är det fixardag. Vi har ju inte längre hand om vägar eller den mesta slyröjningen men mycket saker behöver ordnas.

Vi ses kl 10 vid dansbanan vid Ringsättrabadet.

Plocka skräp efter Vidjavägen

Ta bort verandan på Föreningshuset (kiosken) och förbereda byggnaden för en flytt till fotbollsängen

Städa lekplatsen

Som vanligt blir det kaffe och korv efteråt vid 13tiden.

Kläder efter väder!