Årsmötesprotokollet

8 april, 2021 in Information från styrelsen!

Nu finns det signerade protokollet på plats här under dokument.

Tack till det fyrtiotal tappra som trotsade väder och vind och såg till att ett årsmöte kunde genomföras! Nu tar styrelsen nya tag med bland annat följande punkter:

Försäljning av föreningens tomtfastigheter

Fortsatt vägunderhåll i etapp 2 tills dess att kommunen tar över - detta sker i samband med att kommunen påbörjar arbetet i etapp 2A – vilket ännu har okänt startdatum

Ta fram en planering för skötsel av föreningens naturmark och övrig mark som kvarstår framgent i föreningens ägo

Med flera.

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du under kontaktuppgifter. I styrelsens första möte efter årsmötet kommer kanske några funktioner byta person, håll utkik efter uppdateringar.

 

 

Årsmöte imorgon

27 mars, 2021 in Information från styrelsen!

Välkommen på årsmötet imorgon kl 14 vid Ringsättrabadet.

Avprickning sker från ca 13.30. Tänk på att hålla avstånd!

Håll avstånd!

En person per fastighet!

Kläder efter väder och ta med egen sittplats!

En person som representerar en fastighet kan också ha tre fullmakter från andra fastigheter: en fullmakt ska vara på papper, underskriven av den som lämnar fullmakten och innehålla dennes fastighetsnummer, samt namn på den som har fullmakten.

Läs igenom årsmöteshandlingarna innan mötet, dels för att då hålla mötestiden kort, men också för att även om ljudanläggning finns på plats så kommer det vara svårt att höra.

Här du en övrig fråga till någon specifik styrelsemedlem så ber vi att ni tar det efter mötet!

 

 

Årsmöteshandlingar på väg

17 mars, 2021 in Information från styrelsen!

Nu finns årsmöteshandlingarna här till höger, längst ner i dokument-filen. De är också på väg ut till din brevlåda.

Samtidigt med årsmöteshandlingarna kommer också information om hur du ska deklarera den utbetalning du har fått från vägföreningen för såld mark.

Om du inte får årsmöteshandlingarna så finns de här att ladda ner i PDF-format.

Dags att deklarera

10 mars, 2021 in Information från styrelsen!

Uppgifter inför inkomstdeklaration 2020 som avser utbetalning från  Vidja Vägförening 2020/2021

Bakgrund 

I april 2020 erhöll Vidja Vägförening 7,6 mkr som ersättning för naturmark i Vidja etapp 1 vilken enligt detaljplanen övertagits av Huddinge Kommun. Vidja Vägförening är en delägarbeskattad samfällighetsförening vilket innebär att intäkter av detta slag skall fördelas till föreningens medlemmar enligt medlemmens andelstal i föreningen. Fastighetens andelstal är registrerad hos lantmäteriet och beror av hur fastigheten är beskaffad och används. Andelstalen är också grund till utdebitering av årsavgift i föreningen.

 

Aktuella belopp 

För helårsbostad, med andelstal 1 skall 16 909 kr tas upp till beskattning. För fritidsfastighet med andelstal 0,5 är motsvarande belopp 8454 kr och för obebyggd tomt med andelstal 0,2 är beloppet 3382 kr.

Är man flera fastighetsägare på respektive fastighet så har de angivna beloppen fördelats på respektive fastighetsägare i förhållande till ägarandel. 

 

Notera att dessa belopp i många fall kan vara något lägre än de som nu har betalats från föreningen.  Orsaken är de försäljningar av smärre markområden som skedde 2017 och 2018, som nu är inkluderade i utbetalningen, men där fastighetsägarna redan antas ha deklarerat för dessa belopp.

 

Beskattning 
Skattemässigt är Vidja Vägförening en delägarförvaltad samfällighetsförening vilket innebär att köpeskillingen skall fördelas på delägarna och beskattas av dessa.
Varje fastighetsägare skall alltså föra upp beloppet på sin egen deklaration för inkomståret 2020.

Fastighetens beteckning : Huddinge Vidja 1:602 (Delägarbeskattad ) . Delförsäljning

Försäljningsdatum : 27 april 2020 och startdatum är 17 december 1975

Något omkostnadsbelopp är inte aktuellt vid denna försäljning

Information från Skatteverket

När samfälligheten säljer andra tillgångar än naturtillgångar gäller samma regler som om delägaren hade sålt dem själv. Om samfälligheten säljer till exempel mark gäller samma regler som vid försäljning av privatbostadsfastighet. Delägaren deklarerar försäljning av mark på blankett K5 eller K7. Det finns särskilda regler för hur delägaren räknar fram omkostnadsbeloppet vid delförsäljningar. Läs mer i broschyren Försäljning av näringsfastighet SKV 313 som finns på Skatteverkets hemsida Försäljning av näringsfastighet (SKV 313) | Skatteverket

Har du frågor kring utbetalningar, saknar en utbetalning eller liknande, kontakta ordförande eller kassör. Kontaktuppgifter finns under flik kontaktuppgifter.

 

 

Vidja Vägförening,

 

Roland Janevi, ordförande

 

Årsmöte

8 mars, 2021 in Information från styrelsen!

Årets årsmöte äger rum söndag 28 mars kl 14.00 utomhus vid Ringsättrabadet. Någon gång under v 11 bör du få årsmöteshandlingarna.

Håll utkik här på hemsidan ifall något behöver ändras pga nya covid-19 restriktioner eller liknande.

Information från Bjerking

9 februari, 2021 in Information från styrelsen!

Vi på Bjerking har uppdraget att upprätta riskanalys inför SVOA:s (Stockholm vatten och Avfall) ledningsarbeten samt Huddinge kommuns gatuarbeten i Vidja. Riskanalysen för Etapp 2 A är redan avklarad men nu påbörjas etapp 2 B-C.

Vi kommer därför att behöva inventera i området vilket innebär att jag och mina kollegor kommer att gå runt och titta på hus och andra anläggningar. Därför kan vi komma att behöva beträda tomter samt fotografera.

Vår personal bär jackor med Bjerking logga och ID.

Om det finns möjlighet skulle vi gärna påbörja detta arbete redan i morgon.

 

Hör gärna av er om ni har några funderingar.

 

Kontaktperson för riskanalysen är:

Mia Borgström-Moa, mia.borgstrom-moa@bjerking.se, 010-211 84 83

Årets medlemsmöte

27 januari, 2021 in Information från styrelsen!

Nu planerar vi för årets medlemsmöte. Med pandemi och restriktioner vet vi i nuläget inte hur det kommer gå till. Förra året hann vi precis skicka ut kallelserna då vi fick samtidigt gå ut med att mötet ställdes in. Mötet kunde sedan äga rum i slutet av september, utomhus.

Detta innebar att styrelsen hade svårt att arbeta, inte hade en budget, inte kunde planera för underhåll av vägar eller annat. Detta vill vi göra vad vi kan för att undvika i år. Så vi planerar för att, om alla restriktioner tillåter, kunna genomföra ett utomhusmöte i stadgeenlig tid med avstånd och övriga rekommendationer följda.

Mötet kommer äga rum, om inga nya restriktioner för utomhusmöten tillkommer, söndag 28 mars kl 14 (preliminärt) vid dansbanan vid Ringsättrabadet.

Årsmöteshandlingarna kommer per post i stadgeenlig tid (1 vecka före det planerade mötet) oavsett om mötet kan äga rum eller ej. Här på hemsidan kommer de ut så snart vi skickar handlingarna till tryckeriet.

Håll utkik efter uppdateringar!

 

Nu samlar vi in alla fastighetsägares konton

21 januari, 2021 in Information från styrelsen!

Ny eller gammal fastighetsägare! Nu kan vi registrera alla fastighetsägares bankkonton. Detta för att underlätta den pågående utbetalningen samt framtida utbetalningar.

Tidigare har vi kunnat registrera ett bankkonto per fastighet, men nu finns möjligheten att registrera alla fastighetsägares bankkonton.

Detta behövs göras via manuell registrering så kontakta ordförande eller kassör för att göra detta.

ordförande Roland Janevi via ordf (at) vidja.nu eller telefon 076 – 009 14 02

kassör Evelyn Windesjö via kassor (at) vidja.nu eller telefon 070 – 529 09 10

 

 

 

Brev från Huddinge kommun december 2020

5 januari, 2021 in Information från styrelsen!

Alla i etapp 2 A, B och C fick före årsskiftet ett brev med information från Huddinge kommun. Du hittar båda breven på www.huddinge.se/vidja om du scrollar ner längst ner.

Här hittar du också brevet till de i etapp 2 A.

brevfrån kommunen december 2020

 

Brevet till de som bor i etapp 2B och 2C är i princip identiskt och stora delar av informationen är samma som i tidigare brev.

Viktiga punkter:

Att starten för arbetet i 2A har försenats och att man nu planerar start till våren 2021.

Att projektering pågår i alla tre delar.

Att sommarvattenföreningar behöver flytta sina ledningar före 15 mars 2021.

Och sist kontaktuppgifter till de olika ansvariga för projektet.

 

Nu håller vi tummarna för att projektstartstiden hålls den här gången!

Gott nytt år!

Äntligen utbetalningar!

21 december, 2020 in Information från styrelsen!

Arbetet med att betala ut pengarna från försäljning av föreningens fastigheter från 2017, 2018 och 2020 har nu på börjats.  Flera av er har redan fått pengar. Det har varit ett långt arbete att få till ett vettigt sätt att administrera det hela på.

Din fastighet får pengar utifrån hur stor andel den har i föreningen. Om du betalar hel vägavgift – och alltså är permanentboende – har fastigheten en andel i föreningen (1,0) . Om du betalar halv vägavgift har fastigheten en halv (0,5) , om du har en tomt är det 0,2. Därefter delas andelen ut på fastighetsägarna och hur stor procentdel de äger av fastigheten.

Vi har i första hand betalat ut pengar till de som har registrerat sina bankkonton i Föreningshuset enligt brev som gick ut under förra året eller direkt till Ordförande Roland Janevi eller till Kassör Evelyn Windesjö.

Därefter kommer vi skicka ut bankavier till övriga fastighetsägare. Bankavin får man gå till banken för att lösa in.

Styrelsen har valt att dela upp utbetalningen till de fastighetsägare som är registrerade på fastigheten i förhållande till ägarandel. Är man två fastighetsägare som är hälftenägare så får man hälften var av beloppet. Är man fler delägare så får man i proportion till sin ägarandel.

 

 

I dag har vi i de flesta fall enbart en av ägarnas bankkonton detta för att det då var så våra registermöjligheter såg ut. Idag finns möjlighet att registrera fler ägare och fler konton. Har ni möjlighet att även anmäla övriga ägares konton så kan det underlätta det fortsatta arbetet. Gör det i sådana fall direkt till ordförande Roland Janevi eller till föreningens kassör Evelyn Windesjö.

Ordf@Vidja.nu eller Kassor@Vidja.nu