Tack!

25 oktober, 2022 in Information från styrelsen!

Tack till alla som kom och fixade! Allt på listan blev gjort.

Håll utkik här när vi framöver söker folk att hjälpa till med olika projekt på fotbollsängen. Har vi tur hinner vi göra vissa saker innan vintern kommer, och annat blir till våren.

Fixardag!

22 oktober, 2022 in Information från styrelsen!

VI ses imorgon. Tänk på väder efter kläder! Samling vid Ringsättrabadet/dansbanan kl 10.

Eldningsvecka

15 oktober, 2022 in Information från styrelsen!

Nu är det eldningsdags! Under perioden 15 oktober till 23 oktober får du, under förutsättning att det inte stör dina grannar, elda ditt torra trädgårdsavfall.

Här kan du läsa mer om vad du får, och vad du INTE får elda!

Eldningsvecka (huddinge.se)

Nu är mörkret här!

13 oktober, 2022 in Etapp 1, Etapp 2, Information från styrelsen!

Att tänka på nu när det blir mörkare:

Använd reflexer. Ju fler desto bättre. Även på den delen av Vidja där det finns gatubelysning så är personer utan reflexer väldigt mörka.

Se också till att din hund syns väl i mörkret.

Se till att röja sly/klippa ner buskar längs din tomtgräns och särskilt i gatuhörn. Vi följer kommunens riktlinjer: Fri sikt i korsningar – klipp häcken (huddinge.se)

Snart kommer också snön. Det är Huddinge kommun som sköter all snöröjning i Vidja och på Vidjavägen. Här kan du läsa om snöröjning och halkbekämpning i kommunen. Snöröjning (huddinge.se)

Glöm inte att felanmäla: potthål, bristande halkbekämpning, snöröjning och liknande: Felanmälan Huddinge kommun

När det mörknar så blir det också lättare för folk att röra sig i skuggorna. Hjälp varandra att se till varandras hus och tomter. Uppmärksamma om du ser folk som rör sig i området – ett vänligt: Hej, det ser ut som om du inte vet vart du ska, vill du ha hjälp att hitta? kan fungera bra.

Saknar ni grannsamverkan på din gata – här finns mer info om hur du och dina grannar kan göra och vem ni kan kontakta. Grannsamverkan | Polismyndigheten (polisen.se)

Fixardag 23 oktober

3 oktober, 2022 in Information från styrelsen!

Vi ses kl 10 vid kiosken/dansbanan vid Ringsättrabadet. Vi fixar och grejar tillsammans. Det finns uppgifter för alla! Vanliga uppgifter: hantera bryggor, slyröjning, dra ris, måla saker m.m. Vi hade hoppats att Föreningsstugan hade fått bygglov och blivit flyttad vid det här laget men så kommer nog inte att ske.

Passa på att röja i din egen trädgård i god tid så du kan vara med!

sommarfest

Uppgifter inför deklaration 2023

28 september, 2022 in Information från styrelsen!

Alla fastighetsägare i Vidja får mail eller brev med följande information. Spara den tills det är dags att deklarera. Kortversionen är: försäljningar har skett under 2022 till så små belopp att administrationen för att utbetala dessa till fastighetsägarna är högre än själva beloppet. Beloppet kvarstår tills dess fler försäljningar genomförts. Beloppet ska ändå med i deklarationen för inkomståret 2022 som ska göras nästa år. Den som får pengarna när de utbetalas är de som är fastighetsägare vid själva försäljningsdatumet.

 

Uppgifter inför inkomstdeklaration 2023 som avser försäljningar av Vidja Vägförening från fastigheten Vidja 1:602 under inkomståret 2022

Bakgrund
I början av 2022 erhöll Vidja Vägförening ersättning för naturmark och vägar inom Vidja etapp 2 efter genomförd lantmäteriförrättning. Dessa områden ska enligt detaljplanen överföras till Huddinge Kommun. Vidja Vägförening är en delägarbeskattad samfällighetsförening vilket innebär att intäkter från dessa försäljningar ska fördelas till föreningens medlemmar. Fördelningen sker efter fastighetens andelstal vilket är registrerat hos lantmäteriet.

Aktuella försäljningsbelopp
Den 1 januari 2022 skedde en försäljning från Vidja 1:602 med 194 688 kr till kommunen. Därefter skedde en försäljning den 15 januari 2022 från Vidja 1:602 med 11 820 kr till kommunen.

För försäljningar från Vidja 1: 602 skall alltså totalt 510 kr tas upp till beskattning för fastigheter med andelstal 1. För fastigheter med andelstal 0,5 är motsvarande belopp 255 kr och för fastigheter med andelstal 0,2 är det 102 kr

Summa andelstal för föreningen är 450,9.

Utbetalning
Vägföreningens styrelse har beslutat att fondera det aktuella beloppet och kommer att genomföra utbetalningen av dessa belopp när ytterligare försäljningar har genomförts.

Beskattning
Skattemässigt är Vidja Vägförening en delägarförvaltad samfällighetsförening vilket innebär att försäljningssumman skall fördelas på delägarna och beskattas av dessa.

De aktuella summorna för respektive fastighet skall alltså beskattas av vägföreningens fastighetsägare i inkomstdeklarationen för inkomståret 2022


Deklarationsuppgifter

Försäljning 1: Försäljningsdatum: 1 januari 2022 med beloppet 432 kr från Huddinge Vidja 1:602 för andelstal 1,0. För andelstal 0,5 är belopp 216 kr, för andelstal 0,2 är belopp 86 kr.

Försäljning 2: Försäljningsdatum: 15 januari 2022 med beloppet 78 kr från Huddinge Vidja 1:602 för andelstal 1,0. För andelstal 0,5 är belopp 39 kr, för andelstal 0,2 är belopp 16 kr.

Något omkostnadsbelopp är inte aktuellt vid dessa försäljningar. Ingångsvärdet är 0 kr i och med att föreningen har fått dessa fastigheter som en gåva. Vidja 1:602 överläts den 17 december 1975.

Är man flera fastighetsägare på respektive fastighet så ska de angivna beloppen fördelats på respektive fastighetsägare i förhållande till ägarandel.

I och med att det skett flera försäljningar vid olika tidpunkter ska varje försäljning tas upp på en separat blankett K5 eller K7.

 

Information från Skatteverket

När samfälligheten säljer andra tillgångar än naturtillgångar gäller samma regler som om delägaren hade sålt dem själv. Om samfälligheten säljer till exempel mark gäller samma regler som vid försäljning av privatbostadsfastighet. Delägaren deklarerar försäljning av mark på blankett K5 eller K7. Det finns särskilda regler för hur delägaren räknar fram omkostnadsbeloppet vid delförsäljningar. Läs mer i broschyren Försäljning av näringsfastighet:SKV 313

 

Vidja Vägförening,

Roland Janevi, ordförande

Ordf@vidja.nu

Fotbollsängen

19 september, 2022 in Fotbollsängen, Information från styrelsen!

Som en del i överenskommelsen med Huddinge kommun så kommer kommunen att iordningställa fotbollsplanen under hösten på Vägföreningens uppdrag. . Den kommer att iordninggöras och sedan sås. Under arbetet och därefter får den inte beträdas för att gräset ska ta sig och bli fint.

Arbetet med övriga området runt fotbollsplanen fortgår. Delar av det kommer inte bli klart förrän kommunen inte längre behöver etableringsplats om många år, men vi hoppas fortfarande på en flytt av föreningsstugan (kiosken vid badet) innan vintern kommer, annars tidigt i vår! (bild från för flera år sedan)fixardag_5

Kräfttider

16 augusti, 2022 in Information från styrelsen!

Rätten till kräftfiske följer samma regler som för fiske i Vidjas fiskevatten. Kräftfiskerätten i Vidjas egna vatten i Orlången gäller endast fastigheter som är medlemmar i Vidja Vägförening, samfällighetsföreningen. Se områden specificerade i kartan under flik Fiske i Vidja. Observera att kräftfiske för försäljning är förbjudet.

Identifikationshandling måste alltid medföras vid kräftfiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll.

Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsyningsman måste följas. Kräftfiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse riskera åtal.

Kräftfiske är endast tillåtet under tre veckor med start andra onsdagen i augusti. Perioden kan komma att ändras vissa år beroende på när kräftorna ömsar sitt skal. Se anslag på hemsidan och anslag vid fiskevattnet.

Max 6 burar/mjärdar/håvar får användas. Fiskeredskap skall vara märkta med namn, fastighets nr och telefon nr.

Kräftor med en längd under 10 cm får ej behållas utan skall sättas tillbaka i sjön.

Bryggor och bad

20 juni, 2022 in Fotbollsängen, Information från styrelsen!

Tack till alla som hjälpt till att byta ut bryggsektioner och få den nya badflotten på plats. Fler bryggsektioner kommer bytas ut de närmaste åren.

Bryggor och fiskevatten fortsätter att tillhöra Vidja vägförening även i framtiden.

Nu fortsätter planeringen för att flytta Föreningsstugan (tidigare kiosken) till fotbollsängen, samt vidare arbete med att utveckla den senare. Flytt av Föreningsstugan kommer förhoppningsvis kunna ske under hösten (rivning och bygglov är inlämnat) och det elabonnemang som finns där är uppsagt. Fotbollsplanen på fotbollsängen kommer iordningställas av kommunen under hösten på Vägföreningens uppdrag som en del i det avtal som finns mellan Vidja Vägförening och Huddinge kommun.

strand juni 22

 

Klipp det gröna

16 juni, 2022 in Information från styrelsen!

Som vanligt så här års påminner vi om att sköta häckar och träd vid gränsen mot gatan så att de inte hindrar sikt, eller grenar hänger för lågt. Vi hänvisar till Huddinge kommuns riktlinjer som finns här:

Fri sikt i korsningar – klipp häcken (huddinge.se)

I korthet gäller att mot gatan ska växter inte vara högre än 80cm så att det blir god sikt. Träd och grenar får inte hänga ut i vägen och inte heller skymma ev gatubelysning.