You are browsing the archive for Etapp 2.

Nu är mörkret här!

13 oktober, 2022 in Etapp 1, Etapp 2, Information från styrelsen!

Att tänka på nu när det blir mörkare:

Använd reflexer. Ju fler desto bättre. Även på den delen av Vidja där det finns gatubelysning så är personer utan reflexer väldigt mörka.

Se också till att din hund syns väl i mörkret.

Se till att röja sly/klippa ner buskar längs din tomtgräns och särskilt i gatuhörn. Vi följer kommunens riktlinjer: Fri sikt i korsningar – klipp häcken (huddinge.se)

Snart kommer också snön. Det är Huddinge kommun som sköter all snöröjning i Vidja och på Vidjavägen. Här kan du läsa om snöröjning och halkbekämpning i kommunen. Snöröjning (huddinge.se)

Glöm inte att felanmäla: potthål, bristande halkbekämpning, snöröjning och liknande: Felanmälan Huddinge kommun

När det mörknar så blir det också lättare för folk att röra sig i skuggorna. Hjälp varandra att se till varandras hus och tomter. Uppmärksamma om du ser folk som rör sig i området – ett vänligt: Hej, det ser ut som om du inte vet vart du ska, vill du ha hjälp att hitta? kan fungera bra.

Saknar ni grannsamverkan på din gata – här finns mer info om hur du och dina grannar kan göra och vem ni kan kontakta. Grannsamverkan | Polismyndigheten (polisen.se)

Uppdateringar kring arbetet med etapp 2

2 maj, 2022 in Etapp 2

Följ arbetet med etapp 2 genom att ha koll på Huddinge.se/vidja – även du som inte bor i området kan ju påverkas, särskilt nu när sommaren kommer och man kanske vill komma ut på bryggor och badplatser.

Där finns också de nyhetsbrev/informationsmail från entreprenören (under rubrik Etapp 2A) som du kan läsa och där finns också kontaktuppgifter om du har frågor.

Vidja etapp 2 – omvandling av fritidshusområde (huddinge.se)

Avtal pågår

30 oktober, 2021 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Under hösten har avtalsförhandlingar pågått mellan Vidja vägförening och Huddinge kommun. Vägföreningen har haft med juridiskt ombud i dessa förhandlingar. Förhandlingarna har gällt servitut och tillträde till släntmark, etableringsplatser och drift och underhåll av Vidjavägen.

När det gäller släntmark så finns nu ett avtal på plats som ger Huddinge kommun förtida tillträde till marken för att kunna påbörja arbetet i Etapp 2. Detta avtal är nu färdigt och påskrivet och registrerat. Detta avtal medger kommunens tillträde till de ytor som behövs för att kunna arbeta.

När det gäller etableringsplatser så finns nu ett avtal som ger Huddinge kommun tillträde till etableringsplatser i Vidja för att kunna ha som arbetsområden. ”Den gamla etableringsplatsen” (vid Vidjavägen/Stormfågelsvägen kommer återigen att användas som etableringsplats, samt ett område vid Vidjavägen/Britteviksvägen. Som ersättning för etableringsplatserna så ska Huddinge kommun iordningställa vår fotbollsplan vid Vidjavägen till en sjumannaplan vilket ska vara klart i juni 2022. Kommunen ska också iordningsställa en basketplan vid gamla etableringsplatsen och ytterligare en sjumanna fotbollsplan vid Britteviksvägen när Etapp 2 är slutfört och etableringsplatserna ska återställas. I övrigt ska etableringsplatsernas ytor iordningställas efter att Etapp 2 är klart. Föreningshuset/kiosken som i dag står vid Ringsättrabadet ska flyttas till nära anslutning vid fotbollsplanen vid Vidjavägen. Detta avtal är också nu påskrivet och registrerat. Vidja vägförenings styrelse funderar nu bland annat på hur Föreningshuset ska anordnas för att också i framtiden t ex kunna inrymma pappersarkiv och vilket behov som kan finnas för att kunna sköta fotbollsplanen.

I båda dessa avtal medger Vägföreningen kommunen att vid behov ta ner den växtlighet som finns för att arbeten ska kunna genomföras.

När det gäller Vidjavägen finns nu ett avtal som ska godkännas av kommunstyrelsen senare i år och intentionen från kommunens sida är enligt deras uppgift att det ska gälla från första december där kommunen fortsatt ansvarar för driften av Vidjavägen i enlighet med de regelverk som finns för att hålla en väg i skick. Kommunen ansvarar då för drift och underhåll av vägen och tillhörande diken från grindstolparna vid Ridskolan och hela vägen till Vidjavägens slut. Driften innefattar både sommar- och vinterunderhåll. Efter att utbyggnaden av Vidja etapp 2 är klar 2027 ska vägen besiktigas av oberoende besiktningsperson och de åtgärder som den person anser ska göras, ska då utföras innan vägen kan återlämnas till Vägföreningen. Styrelsen är väldigt nöjda med att till slut ha fått detta nedskrivet i ett avtal som tydligt regleras. Vi återkommer när avtalet är klart och påskrivet och börjar gälla.

Frågor om avtalen? Kontakta ordförande Roland på ordf(at)vidja.nu

 

 

Uppdatering från kommunen om etapp 2

19 oktober, 2021 in Etapp 2

På Huddinge kommuns servicecenters sida har man uppdaterat med denna information om etapp 2 och hur arbetet fortskrider:

”Projektledaren informerar om dagsläget.

  • Etapp 2A är ute på upphandling och vi ser att vi har en kontrakterad entreprenör på plats under Januari-Februari 2022 om allt går som det ska nu.
  • Etapp 2BC arbetar man fortfarande med projekteringsarbeten och man planerar för en upphandling av denna etapp form. Q4 2022 som det ser ut i dagsläget.
  • Vi arbetar i dagsläget med att ta fram ett nytt informationsbrev som ska ge boende lite mer information om läget”

https://kontakt.huddinge.se/org/huddingekommun/d/hur-gar-de-med-utbyggnaden-av-etapp-2-nu-efter-som/

Denna information har man ännu inte uppdaterat www.huddinge.se/vidja med – men kommer väl där också i samband med ovanstående brev.

 

 

 

 

Avtal med Huddinge kommun kring etapp 2

18 maj, 2021 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Nu finns ett avtal mellan Vidja vägförening och Huddinge kommun kring gator och naturmark i etapp 2. Det innebär i korthet följande:

Huddinge kommun har tillträde till  gator och till naturmark (för att påbörja vatten och avlopp, framför allt dagvatten)  i och med att  när avtalet nu är underskrivet. Detta sker omedelbart.

Drift och underhåll av vägar i hela etapp 2 tas över av kommunen när man påbörjar ombyggnadsarbeten av vägar i etapp 2A. När detta sker ska kommunen meddela 30 dagar i förväg. Det finns i nuläget ingen tydlig tidsplan för när detta kan ske.

Kommunen tar nu också över drift och underhållsansvar för Ringsättrabadet i och med undertecknandet av avtalet.

Vägföreningen får fortfarande disponera gemensamhetsanläggningar men ser i nuläget ingen möjlighet att ge Vidja strandkiosk tillstånd att använda ”kiosken” vid Ringsättrabadet.

 

Du kan läsa mer om kommunens tidsplan och aktiviteter på https://www.huddinge.se/vidja

 

Stolpar

7 oktober, 2019 in Etapp 2

Projektering pågår i etapp 2. Det innebär att olika områden mäts och projekteras inför framtida byggnation av olika slag. Olika typer av träpinnar sätts ut. Dessa ska man låta stå kvar och inte göra något med.

Stolparna/pinnarna har olika markeringar och betyder olika saker. De här blåa markerar där man provborrar för bärighet och djup till berg t ex. Andra pinnar har andra betydelser. Undrar du mer om just dina pinnar på eller i närheten av din fastighet så kontaktar du Gizem Yücel på Huddinges kommun via 070 – 77 402 71 eller gizem.yucel@Huddinge.se

Enligt kommunens tidsplan på hemsidan skulle detta inmätningsarbete, samt kontakt med berörda fastighetsägare i etapp 2A, ske under första halvåret 2019. Här har man uppenbarligen blivit försenad.

stolpeblå

Projektering av etapp 2

23 augusti, 2019 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Nu verkar kommunen ha vaknat igen efter sommaruppehållet och man har fortsatt med projektering framför allt i område 2A. (Etapp 2 är indelad i tre delar)

www.Huddinge.se/vidja finns all information om vad som pågår, och de informationsbrev som skickats från kommunen till boende i Vidja, det senaste från maj 2019. Enligt kommunen skulle man ta kontakt med fastighetsägare i Vidja under andra kvartalet, men den tidsplanen verkar inte ha hållits.

Har man undringar kring vad som pågår så kontaktar man Gizem Yucel på Huddinge kommun: gizem.yucel@Huddinge.se eller 070 – 774 02 71

 

Styrelsen arbetar just nu med kommunen för att få till ett avtal kring hur arbetet med etapp 2 ska gå till, etableringsplatser, övertagande av drift för vägarna, tidsplaner m.m. Vi återkommer när detta är klart.

 

 

Info om arbetet med etapp 2

23 juni, 2019 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Det blev tyvärr inget mer möte med kommunen före midsommar. Kommunen ska inkomma med ett förslag till avtal för etapp 2 inom kort så att Vägföreningen kan arbeta in sina avtalsförslag. Det handlar t ex om etableringsplatser, att hantera delområde B och C som ett, och hur drifts- och vägansvar ska se ut under perioden.

Mer info kommer så snart vi har den.

Ringsättravägen

27 maj, 2019 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Planerna för ny beläggning för Ringsättravägen är på gång. Exakt start ej klart, men i mitten/slutet av juni. Arbetet beräknas ta 1-2 veckor som mest.

Innan dess kommer inte någon ny dammbindning ske. Det överskott som finns av medel i vägen behöver gå ur för bättre resultat.

Frågor och kommentarer och felanmälningar kring vägar som driftas av Vidja vägförening som alltid till vagar (at) vidja.nu

Projektering och borrning i vägar

26 maj, 2019 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Företaget Bjerking börjar nu borra i vägarna i Etapp 2 inför den projektering som pågår. De kommer att arbeta i alla tre delområden i Etapp 2.

Om du har kännedom om ledningar eller annat som kan påverkas så kan du kontakta dem på 010 – 211 85 69