You are browsing the archive for Brevlådor.

Information om brevlådorna från brevlådegruppen

7 november, 2022 in Brevlådor

Ett arbete pågår inom en löst sammansatt arbetsgrupp för att försöka hitta en långsiktig lösning på brevlådesituationen i Vidja. Arbetsgruppen arbetar dock inte med att administrera de tillfälliga flyttar av brevlådor som behöver göras i samband med pågående vägbyggen i Vidja (dessa frågor hanteras av Huddinge kommun i dialog med berörda fastighetsägare).

I dagsläget finns 8 brevlådesamlingar i Vidja. Det finns ett förslag om att utöka antalet brevlådesamlingar med ytterligare 9, dvs totalt 17 stycken, se karta nedan. Förslaget har accepterats av Postnord och vi inväntar slutgiltigt besked om hur Huddinge kommun ställer sig till förslaget.

En ansökan om att uppföra brevlådesamlingar på allmän plats har även lämnats in till Polismyndigheten. Även Polisen inväntar återkoppling från Huddinge kommun innan de kan handlägga ärendet vidare och komma till beslut.

 

Bakgrund

Brevlådesituationen i Vidja har under lång tid varit bristfällig ur flera aspekter. Många har långt till sin brevlåda och vi har återkommande problem med stulen post. Historiskt har flera personer i Vidja fört en dialog med både Postnord och Huddinge Kommun om brevlådesituationen. I nuläget drivs frågan genom en Facebookgrupp (Brevlådegruppen Vidja). Gruppens mål är att hitta en långsiktig lösning som blir så bra som möjligt för oss som bor i Vidja och som kan accepteras av alla berörda parter.

Postnord hävdar bestämt att någon utdelning av post till varje enskild fastighet i Vidja aldrig kommer att bli aktuellt. Antingen accepterar vi brevlådesamlingar eller så får vi hämta vår post i Farsta eller Årsta. Genom digitaliseringen i samhället har antalet brev minskat och Postnord hävdar att det inte längre är ekonomiskt försvarbart att dela ut post till enskilda brevlådor vid varje fastighet. Postnord kan dock acceptera fler brevlådesamlingar i Vidja.

Huddinge kommun har stadsplanerat Vidja utifrån förutsättningen att varje enskild fastighet har sin egen brevlåda vid tomtgräns. Huddinge Kommun har genom åren hållit fast vid denna linje. Brevlådegruppen gjorde tidigt bedömningen att våra möjligheter att nå framgång är små om vi driver linjen att varje enskild fastighet ska ha sin brevlåda vid tomtgräns. Vi provade initialt att driva denna linje men fick inget gehör av Postnord och ingen draghjälp av Post och Telestyrelsen.

Vi bedömde dock att situationen skulle kunna bli bättre än idag om vi får fler brevlådesamlingar i Vidja. Tillgängligheten skulle till exempel bli bättre med fler brevlådesamlingar genom att många då skulle få närmare till sin brevlåda. Vidare skulle färre brevlådor i varje brevlådesamling göra det lättare att upptäcka om någon obehörig vittjar brevlådorna då man har bättre möjlighet att känna igen sina brevlådegrannar om det är färre brevlådor i varje samling.

Nuläge

Postnord har redan accepterat vårt förslag med fler brevlådesamlingar. Postnord har även meddelat att de är villiga att sätta upp en eller flera postboxar i Vidja. Huddinge kommun har inte uttalat sig slutgiltigt ännu. Projektledaren för Etapp 2A, 2B och 2C på har fått vårt förslag och uppmanats att i möjligaste mån beakta förslaget i samband med att Vidja byggs om. Projektledaren har också upplysts om att de på kartan föreslagna placeringarna ska ses som ungefärliga platsangivelser.

Den exakta placeringen av varje brevlådesamling behöver väljas med beaktande av trafiksituation, markförhållanden, tillgänglighet och säkerhet för gående, brevbärarens arbetsmiljö etc. Projektledaren tillsammans med andra funktioner på Huddinge kommun har sannolikt den bästa helhetsbilden och har därigenom de bästa förutsättningarna att avgöra vilken exakt placering som blir bäst i varje enskilt fall. Vidja vägförening har meddelat att de accepterar brevlådesamlingar på föreningens mark.

Framtid

För att komma vidare behöver vi utöver den acceptans vi redan fått från Postnord även få acceptans av Huddinge kommun och eventuella andra intressenter som berörs. Om vi får en sådan acceptans finns förutsättningar att bygga ytterligare 9 brevlådesamlingar i Vidja. Hur arbetet ska organiseras och utföras i framtiden återstår att se. Om vi gör på samma sätt som tidigare, dvs grannar går ihop och bygger egna brevlådeställningar, behövs ingen separat organisation för detta arbete.

Det finns dock alternativ, till exempel att vi samordnar oss och bygger enhetliga brevlådesamlingar som ser likadana ut i hela Vidja. Vidare finns det skåp med låsbara brevlådefack som skulle vara både säkrare, mindre skrymmande och estetiskt mer tilltalande. Väljer vi att samordna oss och göra något som blir enhetligt i hela Vidja behöver vi hitta formerna för detta arbete. Det kommer innebära en hel del jobb, det kommer innebära vissa kostnader och vi behöver hitta en organisation för framtida underhåll, service mm. I nuläget jobbar vi i brevlådegruppen vidare mot att få acceptans för fler brevlådesamlingar i Vidja. /Emil Jorpes, sammanhållande för brevlådegruppen i Vidja

Nedan bild är kartan över nuvarande och tänkta brevlådesamlingar. Obs! att kryssen inte är exakta utan hänsyn måste tas till trafiksituation och övrigt just på den platsen.

vidja brevlådor 2022

Möte med Postnord

24 augusti, 2018 in Brevlådor, Information från styrelsen!

Igår hade Roland Janevi från styrelsen och Pernilla Kavenius som Vidja-bo-representant möte med Postnord i ämnet brevlådor.

Från Postnord kom Merja Kristi Lindqvist, Åsa Larsson och Håkan Palm.

 

Mötet inleddes med att Postnord berättade att de haft möte med Huddinge kommun om förutsättningar att förtäta antalet brevlådeställningar inom området. Detta har kommunen ställt sig positiva till.

Pernilla och Roland framhöll att Vidjabornas enda hållning är att vi vill ha brevlådorna vid varje enskild fastighet.

Det fördes en diskussion kring vad PTS-regleringen säger kring detta. Postnord framhåller att har ett område en gång haft brevlådeställningar så måste det även i fortsättningen gälla.

Postnord kommer nu i första hand ta fram ett förslag på placering av  brevlådeställningar inom etapp 1. Detta arbete ska vara klart till slutet av oktober. Målet är att varje postlådeställning ska ha 20 brevlådor, vilket ungefär innebär en fördubbling av antalet brevlådeställningar.

Därefter ska motsvarande förslag tas fram för etapp 2.

Roland och Pernilla vidhöll att kommunikation om dessa förslag måste gå direkt till de berörda fastighetsägarna, både vad gäller placering och hur de nya brevlådeställningarna ska etableras.

Så är du fastighetsägare i etapp 1 och får förslag från Postnord i oktober så får du gärna höra av dig till oss, eller göra ett inlägg på facebooksidan, så vi får veta hur det går och vilka förslagen är.

 

Möte med Postnord

18 juni, 2018 in Brevlådor, Information från styrelsen!

Idag följde Vidja Vägförenings ordförande Roland Janevi med Pernilla Kavenius som stöd vid ett möte med PostNord (läs alla inlägg i kategorin Brevlådor om du behöver uppdatera dig.)

Men mötet var inställt pga att flera chefer inte kunde närvara, tyvärr så hade detta inte korrekt meddelats Pernilla… Tid för nytt möte är bokat till 29 augusti. Kort enligt Merja Lindqvist, som är områdesansvarig på Postnord,  så arbetar Postnord med att öka antalet brevlådesamlingar från dagens 11 till en framtida tänkt mängd 29 stycken. Postnord kommer även kontakta Huddinge kommun för att få tillstånd för att ställa brevlådesamlingar på deras mark. Enligt Merja Lindqvist ska dessa brevlådesamlingar etableras och underhållas av fastighetsägarna. Detta framhöll Roland som representant för styrelsen och Pernilla som representant för alla Vidja-bor är ohållbart och att den enda rimliga lösningen är brevlåda vid fastighetsgräns. Fortsättning följer.

Vi tackar Pernilla som lägger (och lagt) ner mycket tid och kraft på detta!

brevlådor3

Mer om brevlådor

10 april, 2018 in Brevlådor, Etapp 1, Etapp 2

Hej Alla som bor i Vidja.

Som jag berättade på årsmötet så kämpar jag för ändring av placering för våra brevlådor.
Här följer lite info om hur det fortlöper.
Den 12 december 2017 kontaktade jag Merja Lindqvist på PostNord med anledning av den skrivelse som vi fick i våra brevlådor vid Alängsvägen/Vidjavägen om att brevlådorna måste flyttas.
Då vi haft ID-kapning i familjen med en följd till försök att belåna huset (dom misslyckades dock) och ett förfalskat körkort som någon hittat ute skickades per post till min sambo Michael ett åt efter att dom varit på banken, så känns det ännu mer angeläget att ha brevlådorna närmare fastigheten och därmed lite koll på vem som rör sig runt vems låda.
Jag har lagt fram ett förslag om t ex gemensam lådsamling vid varje väg och på så sätt få sin  brevlåda lite närmare och bättre koll på vem som rör sig vid vår och våra grannars brevlådor samt kanske lära känna sina grannar bättre då vi stöter på varandra vid brevlådorna.
Det kan ju också leda till att få igång ett större engagemang i grannsamverkan.
Efter den 12 december har det varit många turer mellan PTS (post & telestyrelsen) som stöttar oss, Merja Lindqvist (PostNord) som inte vill ha någon förändring, och Rådet för utdelningsfrågor (som ska granska klagomål hos PostNord).
Senaste som kommit från Rådet för utdelningsfrågor är att dom skickat ett direkt urklipp från de Allmänna råden som vi redan läst.
Jag har nu pratat med Merja igen som skickat mig tillbaka till Rådet, med hänvisning att det är deras beslut som gäller.
Tyvärr så blir vi, som ni säkert känner till, bollade mellan de olika instanserna på PostNord, så jag har bollat tillbaka frågan till Rådet och PTS.
Vid ett tidigare tillfälle skickade jag också ärendet till kommunstyrelsen i Huddinge som svarade att dom inte har något ansvar i frågan.
Vi kanske behöver bilda en grupp som träffas och kämpar med att driva detta vidare??
Alla ni som skulle maila till mig efter årsmötet…..jag väntar fortfarande….. pernillakavenius@gmail.com  skriv gärna att det gäller ärende  PN2018:1821 och några rader om er syn på placering.
Eller skriv ner det på ett papper och kom förbi mig på Pelikanvägen 2 och lämna det personligen så scannar jag in skrivelsen och skickar till Rådet.
Vänliga hälsningar
Pernilla Kavenius
brevlådor3

Snart är det årsmöte!

15 februari, 2018 in Brevlådor, Etapp 1, Etapp 2, Gatukostnad, Information från styrelsen!

Glöm inte bort årets medlemsmöte.

Söndagen den 18 mars
Kl 13.00 Vi ses vid Ågestaverket/Ågesta utbildningsanläggning (Vidjavägen 17) för en guidad tur på området av Storstockholms brandförsvar (mestadels utomhus och ej inne i det gamla kärnkraftverket) som förväntas pågå i en timme.
ca 14.00 Därefter bjuds du på kaffe och något enklare kex. Har du några allergier får du gärna ta med dig något eget.
kl 14.30 Årets medlemsmöte börjar. Om det kommer många så finns en sittplats per fastighet.

En motion har inkommit.
I övrigt bjuds du på information (och skvaller) om etapp 1 och etapp 2 – som då har vunnit laga kraft
Lantmäteriförrättning och information om markförsäljning
BRevlådor och möte med kommunen m.m.

Brevlådorna vid Vidjavägen-Alängsvägen

15 januari, 2018 in Brevlådor, Information från styrelsen!

brevlådor3

En Vidjabo har tagit saken i egna händer och satt upp en brevlådeställning på den anvisade platsen.

Det tackar vi för!

Det är fortfarande oklart om det för kommunens framtida planering är en lämplig plats, men i nuläget står den på Vidjamark.

Tänk på att när ni sätter upp brevlådorna här att sätta dem i den ordning som varit tidigare. Lämna därför plats vid behov.

Vi tackar denna Vidjabo för en snabb lösning på problemet.

 

Brevlådor Vidjavägen/Alängsvägen

21 december, 2017 in Brevlådor, Information från styrelsen!

Häromdagen låg denna lapp i brevlådorna vid den brevlådeställning som måste flyttas. Lappen är ej underskriven eller har avsändare. Några Vidjabor har tagit saken i egna händer och ringt PostNord och frågat och det visar sig att Merja Lindqvist på PostNord är avsändare.

Det är fortfarande oklart om Huddinge kommun har givit sitt tillstånd till att brevlådorna ska flyttas till den platsen.

 

brevlådor

Brevlådeflytt Alängsvägen-Vidjavägen

12 december, 2017 in Brevlådor, Etapp 1

Alla med brevlådor i korsningen Alängsvägen/Vidjavägen har i dagarna fått information om att brevlådorna måste flyttas.

Varför måste brevlådorna flyttas?
Dessa står idag på mark som ägs av en privat fastighetsägare i Vidja

Varför har mark sålts till privata fastighetsägare?
Som en del i detaljplanerna 1 och 2 behöver vissa fastigheter tillföras mark. Detta för att hyfsa till en tomt, få en infart till tomten, eller för att i vissa fall så har en del av marken på en del av tomten inte tillhört den tomten. Att genomföra dessa markförsäljningar utan att kalla till medlemsstämma i varje enskilt fall antogs av årsmötet 2016. Den enskilda fastighetsägaren har förstås inte varit tvingad att köpa mark, men i många fall har detta varit en nödvändighet för att fastighetsägaren ska kunna få bygglov enligt de bestämmelser som gäller i etapp 1. Att genomföra markförsäljning är en process som tar tid och först i år har de första markövergångarna gått igenom.

Hur blir det då med brevlådorna?
Vägföreningen har förstås känt till att dessa markförsäljningar kommer göras och har under en längre tid försökt få PostNord och Huddinge kommun att ta ansvar för de brevlådeställningar som finns i etapp 1 där även flera brevlådeställningar i framtiden kommer stå på privat mark, eller som nu på mark som driftas av Huddinge kommun. Detta har inte skett. På senaste årsmötet lades fram ett förslag kring en gerilla-aktion att flytta brevlådor till tomtgräns, något som årsmötet svarade ja till. Denna aktion föll ju inte så väl ut, tyvärr, men var ett gott försök.

Varför gör inte Vägföreningen något för att flytta brevlådor?
Vägföreningen ansvarar inte för brevlådeställningar i etapp 1 sedan 1 maj 2017 som tidigare meddelats. Detta är ett ansvar för Huddinge kommun och PostNord och den som vill ha post anser vägföreningen. Vägföreningen har dock önskat hjälpa den enskilda fastighetsägaren och har därför kontaktat PostNord för att driva på en lösning ifrågan. Som tidigare meddelats här är Vägföreningen och Huddinge kommun överens om att brevlådor ska stå vid tomtgräns i detaljplanerat område. Efter ett möte som inte ledde någonstans så skulle PostNord ta fram förslag på vart brevlådor kunde ställas istället. Några medlemmar i styrelsen lovade att som privatpersoner ta ställning till dessa förslag. Det är dessa förslag som ligger som underlag till en brevlådeflytt och det är PostNord som har fattat beslut kring placeringar – det är oklart om de har gjort det i samråd med Huddinge kommun och om Huddinge kommun känner till vilka platser som föreslagits. Vidja vägförening har enbart föreslagit en enda rimlig lösning och det är brevlåda vid tomtgräns för alla fastigheter.

Vad händer nu?
Vägföreningen är inte en part i detta. Alla frågor kring brevlådor på mark i etapp 1 hänvisas till PostNord och Huddinge kommun. Vägföreningens styrelse har också meddelat PostNord ett antal gånger att styrelsen tagit sin hand från detta. Om PostNord ändå i någon del hänvisar till Vidja Vägförening så är detta fel.

Kontakta stefan.svedjeby@postnord.com eller merja.lindqvist@postnord.com om du har frågor kring detta. Försöker de hänvisa till Vägföreningen så svarar du tillbaka att Vägföreningen har inget med brevlådor på annans mark att göra.

 

Uppdaterat 13/12: har du inte hängt med i alla turer kring brevlådor i etapp1? Varje inlägg kring brevlådor är taggat med just ”Brevlådor” så klickar du på den taggen får du upp alla inlägg som har med brevlådorna att göra”.

Uppdaterat 15/12: detta gäller alltså brevlådor som står på mark som hör till etapp 1. Marken i etapp 2 där brevlådeställningar finns tillhör fortfarande oss alla i vägföreningen och förvaltas av vägföreningen. Däremot har Vägföreningen önskat att frågan skulle lösas även för brevlådor som idag står i etapp 2. Ser du problem med brevlådeställningarna inom etapp 2 så anmäler du felen till Vägföreningen som vanligt, eller drar ihop ett gäng i ditt närområde och fixar iordning felet själv.

Uppdatering kring brevlådor.

6 oktober, 2017 in Brevlådor, Etapp 1

Fortsättning följer.

PostNord har nu kommit med ett första förslag på var framtida brevlådesamlingar kan stå i etapp 1. Vidja vägförening har som tidigare meddelats inget med detta att göra utan vi hävdar att PostNord måste ta den diskussionen med kommunen samt med de enskilda brevlådeägarna. Vissa brevlådeställningar som finns idag står redan, eller kommer inkom kort att stå, på privat ägd fastighetsmark och dessa kommer då att behöva flyttas.

Vidja vägförening hävdar att den enda rimliga lösningen är brevlåda vid tomtgräns som vilket detaljplanerat område som helst. PostNord hävdar att detta inte kommer att ske. Fortsätt håll utkik på hemsidan för mer information.

Alla inlägg om gäller brevlådor har taggats så om du klickar på ordet brevlådor strax under rubriken så får du upp alla inlägg i kategorin brevlådor.

 

Brevlådor i etapp 1 fortsättning….

18 augusti, 2017 in Brevlådor, Etapp 1

Nu har representanter från styrelsen haft tt möte med PostNord kring brevlådeplacering. (Kommunen deltog ej – utan detta var ett möte mellan Vidja Vägförening och PostNord)

Vägföreningens åsikt är att brevlådor ska placeras vid tomtgräns.

PostNords åsikt är att det ska fortsätta vara brevlådesamlingar.

Vägföreningen påpekar att brevlådesamlingarnas platser i nuläget måste flyttas då de inte kan finnas kvar på de platser där de finns idag då den marken övergår till privata fastigheter.

PostNord ska ta fram förslag på var de nya brevlådorna bör placeras. I förslaget ingår att maxantal brevlådor per ställning bör vara 15-20 stycken (Dvs fler brevlådesamlingar än vad som finns idag) De medlemmar från Vidja Vägförenings styrelse som deltog har gått med på att titta på förslaget då i rollen som privatpersoner. Vägföreningen kommer inte ha något med framtida brevlådeställningar att göra.

PostNord tar sedan kontakt med kommunen kring det framtagna förslaget då brevlådesamlingar i så fall kommer att placeras på kommunens mark.

Vägföreningen framförde åsikten att denna genomsyn borde gälla även brevlådesamlingarna i etapp 2 för att bädda för framtiden.

Sammanfattningsvis: Vägföreningen och PostNord står mycket långt ifrån varandra i denna fråga, detta är dock egentligen inte en fråga för Vidja Vägförening utan för Huddinge kommun och PostNord att diskutera.