Om vägar och grönområden

Huddinge kommun ansvarar nu för drift och underhåll av samtliga vägar inom Vidja, samt Vidjavägen sedan november 2021. Tänk på att felanmäla potthål, gropar och alla tänkbara fel till kommunen. Detta gäller förstås också kring vinterunderhåll där kommunens entreprenör ansvarar för snöröjning och övrigt kring vintern.

 

När det gäller Vidjavägen finns ett avtal som Vägföreningen fått igenom med kommunen att när etapp 2 är genomfört i sin helhet så ska vägen besiktigas av oberoende besiktningsman samt återställas i gott skick innan Vägföreningen kan återta driftsansvar. Detta sker om tidsplanen håller 2027. Arbete pågår inom styrelsen med huvudmålsättning att Vidjavägen ska vara en kommunal väg och om detta är helt omöjligt en väg där driften delas mellan alla fastigheter längs hela Vidjavägen.

 

När det gäller naturmark och Vidjas gemensamma anläggningar så finns olika uppdelningar. Området kring fotbollsplanen mellan Vidjavägen och Hästhagsvägen är Vägföreningens att hantera och sköta. Dock i det avtal som finns med kommunen kring arbetet med etapp 2 så finns vissa krav på kommunen kring skötsel, lån av mark samt återställande. Kommunen får också låna mer mark för etableringsplatser, dessa platser ska återställas efter att Etapp 2 är genomfört.

Området kring Ringsättrabadet ska skötas av kommunen. Vattnet (och därmed fiskerätten) samt båtbryggorna kommer att tillhöra Vidja vägförening även i fortsättningen.

Om du behöver använda dig av mark som tillhör Vägföreningen för något ändamål så kontakta ordf (at) vidja.nu för att diskutera kring detta och be om tillstånd. Otillåten användning av vår gemensamma mark och våra vägar kommer beivras.

Vi följer Huddinge kommuns riktlinjer för fri sikt och slyröjning. Dessa finns här: https://www.huddinge.se/contentassets/0c8c54b65be84ca9be1918b33a7d1271/nbf-folder-klipp-hacken.pdf Om du inte själv åtgärdar på din tomt så kommer Vägföreningen eller kommunen behöva göra det. Kostnaden för detta tas av vägavgifterna.

Vad gäller parkeringsregler så är det nu samma i hela Vidja som i övriga Huddinge kommun. Här Parkering och avgifter i Huddinge kommun kan du läsa mer om parkeringsregler i Huddinge.

 Fotbollsängen

Fotbollsängen – marken vid korsningen Hästhagsvägen/Stormfågelvägen är kvar i Vidja vägförenings ägo. Här finns idag en fotbollsplan och 2023 flyttades föreningsstugan hit från Ringsättrabadet och lekplatsen flyttades hit och utökades. Planer för de närmaste åren är: hundrastgård, cykelbana, dammar, gångstig som också kan spåras som skidspår under vintern. Genom avtal med kommunen ska kommunen stå för att anlägg en basketplan när etableringsplatsen inte behövs längre. Kommunen ska också stå för att iordningsställa fotbollsplanen ett arbete som påbörjades vintern 22-23 men som behöver fortsätta.