Om vägar och grönområden

Huddinge kommun ansvarar nu för drift och underhåll av samtliga vägar inom Vidja, samt Vidjavägen sedan november 2021. Tänk på att felanmäla potthål, gropar och alla tänkbara fel till kommunen. Detta gäller förstås också kring vinterunderhåll där kommunens entreprenör ansvarar för snöröjning och övrigt kring vintern. När det gäller Vidjavägen finns ett avtal som Vägföreningen fått igenom med kommunen att när etapp 2 är genomfört i sin helhet så ska vägen besiktigas av oberoende besiktningsman samt återställas i gott skick innan Vägföreningen kan återta driftsansvar. Detta sker om tidsplanen håller 2027. När det gäller naturmark och Vidjas gemensamma anläggningar så finns olika uppdelningar. Området kring fotbollsplanen mellan Vidjavägen och Hästhagsvägen är Vägföreningens att hantera och sköta. Dock i det avtal som finns med kommunen kring arbetet med etapp 2 så finns vissa krav på kommunen kring skötsel, lån av mark samt återställande. Kommunen får också låna mer mark för etableringsplatser, dessa platser ska återställas efter att Etapp 2 är genomfört. Området kring Ringsättrabadet ska skötas av kommunen. Det innebär att Föreningsstugan och lekplatsen kommer flyttas till mark som Vidja behåller även i framtiden. Kommunen ombesörjer flytten av Föreningsstugan till fotbollsängen. Vi kommer själva etablera en ny lekplats på fotbollsängen. Vattnet (och därmed fiskerätten) samt båtbryggorna kommer att tillhöra Vidja vägförening även i fortsättningen.   Om du behöver använda dig av mark som tillhör Vägföreningen för något ändamål så kontakta ordf (at) vidja.nu för att diskutera kring detta och be om tillstånd. Otillåten användning av vår gemensamma mark och våra vägar kommer beivras.   Vi följer Huddinge kommuns riktlinjer för fri sikt och slyröjning. Dessa finns här: https://www.huddinge.se/contentassets/0c8c54b65be84ca9be1918b33a7d1271/nbf-folder-klipp-hacken.pdf Om du inte själv åtgärdar på din tomt så kommer Vägföreningen eller kommunen behöva göra det. Kostnaden för detta tas av vägavgifterna. Vad gäller parkeringsregler så är det nu samma i hela Vidja som i övriga Huddinge kommun. Här Parkering och avgifter i Huddinge kommun kan du läsa mer om parkeringsregler i Huddinge. Ett avtal är skrivet mellan Vägföreningen och kommunen som gör att Kommunen tar över allt driftsansvar för Vidjavägen fram tills att Vidja etapp 2 är fullt utbyggt samt Vidjavägen återställd i gott skick. Däremot har kommunen inte sagt så mycket om planeringen kring Vidjavägen, sträckning, cykelbana m.m efter detta vilket gör att styrelsen nu anar att Vidjavägsprojektet är lagt på hyllan för en längre tid. Vi i vägföreningen ska nog förbereda oss på att vara driftansvariga för Vidjavägen efter 2027.

 Fotbollsängen

Fotbollsängen – marken vid korsningen Hästhagsvägen/Stormfågelvägen är kvar i Vidja vägförenings ägo. Här finns idag en fotbollsplan. Framtida planer för platsen är att ta hem lekplatsen som nu finns på kommunens mark vid Ringsättrabadet. Andra planer är hundrastgård, dammar, mer träd och växtlighet. Föreningsstugan som stått nere vid badet har just flyttats dit genom kommunens försorg och på sikt kommer också vagnen på materialgården att flyttas dit. Genom avtal med kommunen ska kommunen stå för att anlägg en basketplan när etableringsplatsen inte behövs längre. Kommunen ska också stå för att iordningsställa fotbollsplanen – redan idag finns nya mål på plats.