Vad är Vidja Vägförening?

Vidja vägförening är en samfällighetsförening som alla fastigheter i Vidja ingår i. Vidja vägförening äger vägar, men också mark och gemensamhetsanläggningar i Vidja.

Huddinge kommuns uppdelning i två detaljplaner har ingen bärighet på samfällighetsföreningen. Vidja vägförening kan tidigast upplösas när hela Vidja är genomfört enligt båda detaljplaner. Därefter behöver en ny form hittas för samhällighetsföreningen Vidja då det kommer finnas gemensam mark och platser att fortsätta driva tillsammans. Idag arbetar Vidja Vägförenings styrelse för att ta fram en sådan ny form.

Vidjavägens drift sköts idag av Huddinge kommun så att de ska kunna genomföra en utbyggnad enligt detaljplanerna utan att underhållskraven på Vidjavägen belastar Vidja vägförening. Vidjavägen ingår dock inte i någon av detaljplanerna. Vidjavägen ligger på mark som ägs av Stockholms stad och Vidja vägförening har servitut på vägen.
Vägarna i etapp 1 sköts av Huddinge kommun. Där har ägandet av vägarna och naturmark övergått i kommunens ägo och vägföreningen har fått ersättning för den mark som tagits över. Denna ersättning har betalats ut till fastighetsägarna.

Vidja vägförening har i år tecknat avtal med Huddinge kommun som i korthet går ut på att när kommunen påbörjar arbetet i etapp 2 så tar de över drift- och underhållsansvar för alla vägar i Vidja. Detta kan ske i slutet av 2021 om kommunens tidsplan håller. Troligare är att detta sker i början på 2022.

Varje år kallas alla fastighetsägare i Vidja Vägförening till ett årsmöte i mars månad.(år 2020 behövde årsmötet skjutas upp till september pga Corona-pandemin). Där lägger styrelsen fram en verksamhetsberättelse, berättelsen om året som varit, och en verksamhetsplan, det vill säga en planering över året som kommer. Årsmötet väljer nya styrelsemedlemmar och övriga som ingår i arbetet enligt de stadgar som finns. Vägföreningen tar ut en årsavgift som styrelsen lägger förslag om, och årsmötet fattar beslut om. Denna årsavgift ska täcka alla utgifter under året som vägföreningen har: vägunderhåll på sommar och vinter, slyröjning, underhåll på bryggor, badplatser, lekplatsen, kostnader för juridiska ombud, arvoden till styrelsemedlemmar m.m. Vidja Vägförening har inget eget kapital utöver den årsavgiften som alla medlemmar betalar. Alla fastighetsägare kan lämna en motion till årsmötet om man har synpunkter eller önskemål kring något särskilt område som man tycker att årsavgiften ska gå till. En sådan motion ska vara inne innan januari månad är slut.

2021 ägde årsmötet rum utomhus. Protokoll från årsmöten hittar du under fliken dokument.

Alla fastigheter är medlemmar i Vägföreningen utefter sitt andelsdal. Man kan ha en hel andel, en halv eller en femtedels andel. Andelstalet bestämmer vilken storlek på årsavgift man ska betala. Alla fastigheter i Vidja, oavsett etapp 1 eller 2 är medlemmar i Vidja Vägförening och betalar samma avgift utefter sitt andelstal (dvs hel, halv eller femtedels vägavgift). Andelstalet bestämmer också hur stor andel din fastighet äger i vägföreningens gemensamma mark. Detta märks vid utbetalningar av såld mark då fastighetsägare får utbetalningar utefter vilken andel man har. Fakturan på vägavgiften kommer i maj månad. Du behöver inte göra något särskilt för att gå med i Vidja vägförening, alla som äger en fastighet i vägföreningens område är med i föreningen.

Vägföreningen anordnar fixardagar varje vår och höst. Det är viktigt att så många som möjligt kommer på fixardagarna då de är till för att Vidjaborna ska träffas och umgås, men också för att hålla nere årsavgiften genom att göra sådant vi kan genomföra själva.

Vägföreningen söker med jämna mellanrum frivilliga till olika uppgifter: detta är också för att hålla nere årsavgiften och för att så många som möjligt ska känna ansvar för sitt område.

 

stadga_vidja_senast ändrar 120830