Vad är Vidja Vägförening?

Vidja vägförening är en samfällighetsförening som alla fastigheter automatiskt ingår i. Vidja vägförening äger vägarna inom området bla Vidjavägen från Ridskolan till rondellen i Vidja, men också mark och gemensamhetsanläggningar inom Vidja.

Du blir automatiskt medlem i Vidja vägförening när du äger en fastighet i Vidja. Likaså blir du automatiskt avregistrerad som medlem när du inte längre äger en fastighet här.

 

Vidjavägen
Huddinge kommun har ingått ett avtal med Vidja vägförening om att kommunen har drift och underhållsansvaret för Vidjavägen under tiden som utbyggnaden av detaljplanen etapp 1 och etapp 2 pågår.
Vidjavägen ligger på mark som ägs av Stockholms stad och Vidja vägförening har servitut på vägen. Vägarna inom etapp 1 sköts av Huddinge kommun. Där har ägandet av vägarna och naturmark övergått i kommunens ägo.

 

Vägar inom etapp 2
Vidja vägförening har under 2021 tecknat ett avtal med Huddinge kommun som innebär att  kommunen nu tagit över drift- och underhållsansvar för alla vägar inom etapp 2. Dessa gator kommer också övergå i kommunens ägo.

 

.
Medlemsmöte
I mars månad varje år kallas alla fastighetsägare i Vidja Vägförening till ett årsmöte. På mötet redovisar styrelsen verksamhetsberättelse för året som varit, en verksamhetsplan för kommande år. Årsmötet väljer ordförande och nya styrelsemedlemmar och övriga som ingår i arbetet enligt de stadgar som finns. Årsmötet beslutar om en årsavgift för alla fastighetsägare. Denna årsavgift ska täcka föreningens kostnader för bla. sommar och vinter vägunderhåll, slyröjning, underhåll på bryggor, badplatser, lekplatsen, kostnader för juridiska ombud, arvoden till styrelsemedlemmar m.m.
Alla fastighetsägare kan lämna en motion till årsmötet om man har synpunkter eller önskemål kring något särskilt område som man tycker ska behandlas på årsmötet. En motion ska vara inne innan januari månad är slut.

Fakturan på väg/medlems-avgiften kommer i maj månad. Fakturan går till fastighetsägaren folkbokföringsadress. Alla uppgifter hämtas från Lantmäteriet. Du behöver inte själv göra några adressändringar till Vägföreningen.

Protokoll från årsmöten hittar du under fliken dokument.

.
Andelstal
Alla fastigheter är medlemmar i Vägföreningen utefter sitt andelstal. Man kan ha en hel andel 1, en halv 0,5 eller en femtedels andel 0,2. Andelstalet fastställs utifrån din boendeform. Hel andel 1 då är man permanentboende dvs har fastigheten i Vidja som sin bostadsadress. Halv andel 0,5, då bor man någon annanstans och har fastigheten i Vidja som fritidsboende. En femtedel 0,2, då är fastigheten obebyggd, inget hus finns på tomten. När man blir fastighetsägare i Vidja så får man även rätt till föreningens tillgångar. Vid nystyckning av fastigheter så måste fastighetsägaren köpa in sig i föreningen i förhållande till andelstalet, nystyckad utan fastighet är andelen 0,2. Kostnaden står i relation till föreningens tillgångar och kan därför ändras över tid.
Andelstalet bestämmer vilken storlek på årsavgift man ska betala och hur stor andel av föreningens tillgångar som ”du” äger.
Alla fastigheter i Vidja, oavsett etapp 1 eller 2 är medlemmar i Vidja Vägförening och betalar samma avgift utefter sitt andelstal (dvs hel, halv eller femtedels vägavgift). Andelstalet bestämmer också hur stor andel din fastighet äger av vägföreningens gemensamma tillgångar. Detta innebär att när föreningen betalar ut medel från de försäljningar som genomförts under året sker utbetalningarna utefter vilken andel man har.

Om ditt andelstal i föreningen ändras, till exempel att du nu bygger hus på din tidigare obebodda tomt, eller du beslutar dig för att permanent bo i ditt tidigare fritidshus. Förändring av andelstal fastställs av Huddinge lantmäteri  och för detta ändamål ska följande blankett användas från Lantmäteriet Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning (lantmateriet.se)  När blanketten är ifylld ska den skickas till Vidja Vägförenings styrelse som godkänner förändringen, fastställer avgiften för ändrat andelstal och skickar in ansökan till lantmäteriet. Ansökan kan skickas till föreningens kassör. Så kontakta vägföreningen för att få mer information om vad det kommer att kosta och hur du ska göra för att ändra andelstal.

 

Bankkonto
Styrelsen ser gärna att du meddelar ditt bankkonto för att enkelt kunna få framtida utbetalningar. För att anmäla, eller ändra, bankkonto kontaktar du kassören – se kontaktuppgifter under den fliken.

 

.
Fixardagar
Vägföreningen anordnar fixardagar varje vår och höst. Det är viktigt att så många som möjligt kommer på fixardagarna då de är till för att Vidjaborna ska träffas och umgås, men också för att hålla nere årsavgiften genom
att göra sådant vi kan genomföra själva. Vägföreningen söker med jämna mellanrum frivilliga till olika uppgifter: detta är också för att hålla nere årsavgiften och för att så många som möjligt ska känna ansvar för sitt område

 

stadga_vidja_senast ändrar 120830