Vad är Vidja Vägförening?

Vidja vägförening är en samfällighetsförening som alla fastigheter i Vidja ingår i. Vidja vägförening äger vägar, men också mark och gemensamhetsanläggningar i Vidja.

Huddinge kommuns uppdelning i två detaljplaner har ingen bärighet på samfällighetsföreningen. Vidja vägförening kan tidigast upplösas när hela Vidja är genomfört enligt båda detaljplaner. Därefter behöver en ny form hittas för samhällighetsföreningen Vidja då det kommer finnas gemensam mark och platser att fortsätta driva tillsammans. Idag arbetar Vidja Vägförenings styrelse för att ta fram en sådan ny form.

Vidjavägens drift sköts idag av Huddinge kommun så att de ska kunna genomföra en utbyggnad enligt detaljplanerna utan att underhållskraven på Vidjavägen belastar Vidja vägförening. Vidjavägen ingår dock inte i någon av detaljplanerna. Vidjavägen är dock i Vidja Vägförenings ägo.
Vägarna i etapp 1 sköts också av Huddinge kommun. Där har ägandet av vägarna övergått i kommunens ägo och vägföreningen har fått ersättning för den mark som tagits över. Denna ersättning kommer allteftersom betalas ut till fastighetsägarna.

Varje år kallas alla fastighetsägare i Vidja Vägförening till ett årsmöte i mars månad. Där lägger styrelsen fram en verksamhetsberättelse, berättelsen om året som varit, och en verksamhetsplan, det vill säga en planering över året som kommer. Årsmötet väljer nya styrelsemedlemmar och övriga som ingår i arbetet enligt de stadgar som finns. Vägföreningen tar ut en årsavgift som styrelsen lägger förslag om, och årsmötet fattar beslut om. Denna årsavgift ska täcka alla utgifter under året som vägföreningen har: vägunderhåll på sommar och vinter, slyröjning, underhåll på bryggor, badplatser, lekplatsen, kostnader för juridiska ombud, arvoden till styrelsemedlemmar m.m. Vidja Vägförening har inget eget kapital utöver den årsavgiften som alla medlemmar betalar. Alla fastighetsägare kan lämna en motion till årsmötet om man har synpunkter eller önskemål kring något särskilt område som man tycker att årsavgiften ska gå till. En sådan motion ska vara inne innan januari månad är slut.

2020 kunde inte ett årsmöte äga rum på grund av Covid-19 situationen. Det innebär att nuvarande styrelse sitter kvar tills ett årsmöte kan äga rum. I maj månad skickades ut en önskan om en frivillig vägavgift för året. När ett årsmöte kan äga rum kommer vägavgiften justeras till det belopp för 2020 som mötet beslutar om. Det kan bli så att årsmötet som skulle ägt rum i mars 2020 får ta plats i mars 2021 före det årets årsmöte.

Alla fastigheter är medlemmar i Vägföreningen utefter sitt andelsdal. Man kan ha en hel andel, en halv eller en femtedels andel. Andelstalet bestämmer vilken storlek på årsavgift man ska betala. Alla fastigheter i Vidja, oavsett etapp 1 eller 2 är medlemmar i Vidja Vägförening och betalar samma avgift utefter sitt andelstal.

Vägföreningen anordnar fixardagar varje vår och höst. Det är viktigt att så många som möjligt kommer på fixardagarna då de är till för att Vidjaborna ska träffas och umgås, men också för att hålla nere årsavgiften genom att göra sådant vi kan genomföra själva.

Vägföreningen söker med jämna mellanrum frivilliga till olika uppgifter: detta är också för att hålla nere årsavgiften och för att så många som möjligt ska känna ansvar för sitt område.