Information om brevlådorna från brevlådegruppen

7 november, 2022 in Brevlådor

Ett arbete pågår inom en löst sammansatt arbetsgrupp för att försöka hitta en långsiktig lösning på brevlådesituationen i Vidja. Arbetsgruppen arbetar dock inte med att administrera de tillfälliga flyttar av brevlådor som behöver göras i samband med pågående vägbyggen i Vidja (dessa frågor hanteras av Huddinge kommun i dialog med berörda fastighetsägare).

I dagsläget finns 8 brevlådesamlingar i Vidja. Det finns ett förslag om att utöka antalet brevlådesamlingar med ytterligare 9, dvs totalt 17 stycken, se karta nedan. Förslaget har accepterats av Postnord och vi inväntar slutgiltigt besked om hur Huddinge kommun ställer sig till förslaget.

En ansökan om att uppföra brevlådesamlingar på allmän plats har även lämnats in till Polismyndigheten. Även Polisen inväntar återkoppling från Huddinge kommun innan de kan handlägga ärendet vidare och komma till beslut.

 

Bakgrund

Brevlådesituationen i Vidja har under lång tid varit bristfällig ur flera aspekter. Många har långt till sin brevlåda och vi har återkommande problem med stulen post. Historiskt har flera personer i Vidja fört en dialog med både Postnord och Huddinge Kommun om brevlådesituationen. I nuläget drivs frågan genom en Facebookgrupp (Brevlådegruppen Vidja). Gruppens mål är att hitta en långsiktig lösning som blir så bra som möjligt för oss som bor i Vidja och som kan accepteras av alla berörda parter.

Postnord hävdar bestämt att någon utdelning av post till varje enskild fastighet i Vidja aldrig kommer att bli aktuellt. Antingen accepterar vi brevlådesamlingar eller så får vi hämta vår post i Farsta eller Årsta. Genom digitaliseringen i samhället har antalet brev minskat och Postnord hävdar att det inte längre är ekonomiskt försvarbart att dela ut post till enskilda brevlådor vid varje fastighet. Postnord kan dock acceptera fler brevlådesamlingar i Vidja.

Huddinge kommun har stadsplanerat Vidja utifrån förutsättningen att varje enskild fastighet har sin egen brevlåda vid tomtgräns. Huddinge Kommun har genom åren hållit fast vid denna linje. Brevlådegruppen gjorde tidigt bedömningen att våra möjligheter att nå framgång är små om vi driver linjen att varje enskild fastighet ska ha sin brevlåda vid tomtgräns. Vi provade initialt att driva denna linje men fick inget gehör av Postnord och ingen draghjälp av Post och Telestyrelsen.

Vi bedömde dock att situationen skulle kunna bli bättre än idag om vi får fler brevlådesamlingar i Vidja. Tillgängligheten skulle till exempel bli bättre med fler brevlådesamlingar genom att många då skulle få närmare till sin brevlåda. Vidare skulle färre brevlådor i varje brevlådesamling göra det lättare att upptäcka om någon obehörig vittjar brevlådorna då man har bättre möjlighet att känna igen sina brevlådegrannar om det är färre brevlådor i varje samling.

Nuläge

Postnord har redan accepterat vårt förslag med fler brevlådesamlingar. Postnord har även meddelat att de är villiga att sätta upp en eller flera postboxar i Vidja. Huddinge kommun har inte uttalat sig slutgiltigt ännu. Projektledaren för Etapp 2A, 2B och 2C på har fått vårt förslag och uppmanats att i möjligaste mån beakta förslaget i samband med att Vidja byggs om. Projektledaren har också upplysts om att de på kartan föreslagna placeringarna ska ses som ungefärliga platsangivelser.

Den exakta placeringen av varje brevlådesamling behöver väljas med beaktande av trafiksituation, markförhållanden, tillgänglighet och säkerhet för gående, brevbärarens arbetsmiljö etc. Projektledaren tillsammans med andra funktioner på Huddinge kommun har sannolikt den bästa helhetsbilden och har därigenom de bästa förutsättningarna att avgöra vilken exakt placering som blir bäst i varje enskilt fall. Vidja vägförening har meddelat att de accepterar brevlådesamlingar på föreningens mark.

Framtid

För att komma vidare behöver vi utöver den acceptans vi redan fått från Postnord även få acceptans av Huddinge kommun och eventuella andra intressenter som berörs. Om vi får en sådan acceptans finns förutsättningar att bygga ytterligare 9 brevlådesamlingar i Vidja. Hur arbetet ska organiseras och utföras i framtiden återstår att se. Om vi gör på samma sätt som tidigare, dvs grannar går ihop och bygger egna brevlådeställningar, behövs ingen separat organisation för detta arbete.

Det finns dock alternativ, till exempel att vi samordnar oss och bygger enhetliga brevlådesamlingar som ser likadana ut i hela Vidja. Vidare finns det skåp med låsbara brevlådefack som skulle vara både säkrare, mindre skrymmande och estetiskt mer tilltalande. Väljer vi att samordna oss och göra något som blir enhetligt i hela Vidja behöver vi hitta formerna för detta arbete. Det kommer innebära en hel del jobb, det kommer innebära vissa kostnader och vi behöver hitta en organisation för framtida underhåll, service mm. I nuläget jobbar vi i brevlådegruppen vidare mot att få acceptans för fler brevlådesamlingar i Vidja. /Emil Jorpes, sammanhållande för brevlådegruppen i Vidja

Nedan bild är kartan över nuvarande och tänkta brevlådesamlingar. Obs! att kryssen inte är exakta utan hänsyn måste tas till trafiksituation och övrigt just på den platsen.

vidja brevlådor 2022

Comments are closed.