Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

23 november, 2023 in Information från styrelsen!

Huddinge kommun har genom en lantmäteriförrättning enligt detaljplanen för etapp 2 b och c övertagit naturmark inom området. Inom naturmarken ingår bland annat Ringsättrabadet.

Den ekonomiska ersättningen som föreningen får för detta övertagande är i princip noll kr. Som en schablonersättning har föreningen fått ca 10.000 kr totalt.

Föreningen har vid tidigare markövertagande fått 60 kr/m2 för naturmark inom etapp 1 och 4 kr/m2 för naturmark inom etapp 2 a.

Lantmäteriets skäl vid detta markövertagande är att Vidjas gemensamhetsanläggning GA:4 råder över området. Dvs användningen av naturmarken ska fortsätta som hittills trots att kommunen har tagit över naturmarken.

Styrelsen anser att detta måste vara fel och har överklagat till Mark och Miljödomstolen. Domstolen dömde till kommunens fördel. Ingen ändring på ersättningsnivån.

För att föreningen ska kunna driva frågan om ersättning till en EU-domstol måste alla rättsinstanser inom Sverige vara uttömda. Därför har styrelsen överklagat beslutet om ersättning till Mark och Miljööverdomstolen. Domstolen har inte ännu behandlat ärendet.

 

Comments are closed.