Uppgifter inför deklaration 2023

7 mars, 2023 in Information från styrelsen!

Alla fastighetsägare i Vidja har fått mail eller brev med följande information under hösten 2022.  Kortversionen är: försäljningar har skett under 2022 till så små belopp att administrationen för att utbetala dessa till fastighetsägarna är högre än själva beloppet. Beloppet kvarstår tills dess fler försäljningar genomförts. Beloppet ska ändå med i deklarationen för inkomståret 2022 som ska göras nästa år. Den som får pengarna när de utbetalas är de som är fastighetsägare vid själva försäljningsdatumet.

 

Uppgifter inför inkomstdeklaration 2023 som avser försäljningar av Vidja Vägförening från fastigheten Vidja 1:602 under inkomståret 2022

Bakgrund
I början av 2022 erhöll Vidja Vägförening ersättning för naturmark och vägar inom Vidja etapp 2 efter genomförd lantmäteriförrättning. Dessa områden ska enligt detaljplanen överföras till Huddinge Kommun. Vidja Vägförening är en delägarbeskattad samfällighetsförening vilket innebär att intäkter från dessa försäljningar ska fördelas till föreningens medlemmar. Fördelningen sker efter fastighetens andelstal vilket är registrerat hos lantmäteriet.

Aktuella försäljningsbelopp
Den 1 januari 2022 skedde en försäljning från Vidja 1:602 med 194 688 kr till kommunen. Därefter skedde en försäljning den 15 januari 2022 från Vidja 1:602 med 11 820 kr till kommunen.

För försäljningar från Vidja 1: 602 skall alltså totalt 510 kr tas upp till beskattning för fastigheter med andelstal 1. För fastigheter med andelstal 0,5 är motsvarande belopp 255 kr och för fastigheter med andelstal 0,2 är det 102 kr

Summa andelstal för föreningen är 450,9.

Utbetalning
Vägföreningens styrelse har beslutat att fondera det aktuella beloppet och kommer att genomföra utbetalningen av dessa belopp när ytterligare försäljningar har genomförts.

Beskattning
Skattemässigt är Vidja Vägförening en delägarförvaltad samfällighetsförening vilket innebär att försäljningssumman skall fördelas på delägarna och beskattas av dessa.

De aktuella summorna för respektive fastighet skall alltså beskattas av vägföreningens fastighetsägare i inkomstdeklarationen för inkomståret 2022


Deklarationsuppgifter

Försäljning 1: Försäljningsdatum: 1 januari 2022 med beloppet 432 kr från Huddinge Vidja 1:602 för andelstal 1,0. För andelstal 0,5 är belopp 216 kr, för andelstal 0,2 är belopp 86 kr.

Försäljning 2: Försäljningsdatum: 15 januari 2022 med beloppet 78 kr från Huddinge Vidja 1:602 för andelstal 1,0. För andelstal 0,5 är belopp 39 kr, för andelstal 0,2 är belopp 16 kr.

Något omkostnadsbelopp är inte aktuellt vid dessa försäljningar. Ingångsvärdet är 0 kr i och med att föreningen har fått dessa fastigheter som en gåva. Vidja 1:602 överläts den 17 december 1975.

Är man flera fastighetsägare på respektive fastighet så ska de angivna beloppen fördelats på respektive fastighetsägare i förhållande till ägarandel.

I och med att det skett flera försäljningar vid olika tidpunkter ska varje försäljning tas upp på en separat blankett K5 eller K7.

 

Information från Skatteverket

När samfälligheten säljer andra tillgångar än naturtillgångar gäller samma regler som om delägaren hade sålt dem själv. Om samfälligheten säljer till exempel mark gäller samma regler som vid försäljning av privatbostadsfastighet. Delägaren deklarerar försäljning av mark på blankett K5 eller K7. Det finns särskilda regler för hur delägaren räknar fram omkostnadsbeloppet vid delförsäljningar. Läs mer i broschyren Försäljning av näringsfastighet:SKV 313

 

Vidja Vägförening,

Roland Janevi, ordförande

Ordf@vidja.nu

Comments are closed.