You are browsing the archive for 2021 mars.

Årsmöte imorgon

27 mars, 2021 in Information från styrelsen!

Välkommen på årsmötet imorgon kl 14 vid Ringsättrabadet.

Avprickning sker från ca 13.30. Tänk på att hålla avstånd!

Håll avstånd!

En person per fastighet!

Kläder efter väder och ta med egen sittplats!

En person som representerar en fastighet kan också ha tre fullmakter från andra fastigheter: en fullmakt ska vara på papper, underskriven av den som lämnar fullmakten och innehålla dennes fastighetsnummer, samt namn på den som har fullmakten.

Läs igenom årsmöteshandlingarna innan mötet, dels för att då hålla mötestiden kort, men också för att även om ljudanläggning finns på plats så kommer det vara svårt att höra.

Här du en övrig fråga till någon specifik styrelsemedlem så ber vi att ni tar det efter mötet!

 

 

Årsmöteshandlingar på väg

17 mars, 2021 in Information från styrelsen!

Nu finns årsmöteshandlingarna här till höger, längst ner i dokument-filen. De är också på väg ut till din brevlåda.

Samtidigt med årsmöteshandlingarna kommer också information om hur du ska deklarera den utbetalning du har fått från vägföreningen för såld mark.

Om du inte får årsmöteshandlingarna så finns de här att ladda ner i PDF-format.

Dags att deklarera

10 mars, 2021 in Information från styrelsen!

Uppgifter inför inkomstdeklaration 2020 som avser utbetalning från  Vidja Vägförening 2020/2021

Bakgrund 

I april 2020 erhöll Vidja Vägförening 7,6 mkr som ersättning för naturmark i Vidja etapp 1 vilken enligt detaljplanen övertagits av Huddinge Kommun. Vidja Vägförening är en delägarbeskattad samfällighetsförening vilket innebär att intäkter av detta slag skall fördelas till föreningens medlemmar enligt medlemmens andelstal i föreningen. Fastighetens andelstal är registrerad hos lantmäteriet och beror av hur fastigheten är beskaffad och används. Andelstalen är också grund till utdebitering av årsavgift i föreningen.

 

Aktuella belopp 

För helårsbostad, med andelstal 1 skall 16 909 kr tas upp till beskattning. För fritidsfastighet med andelstal 0,5 är motsvarande belopp 8454 kr och för obebyggd tomt med andelstal 0,2 är beloppet 3382 kr.

Är man flera fastighetsägare på respektive fastighet så har de angivna beloppen fördelats på respektive fastighetsägare i förhållande till ägarandel. 

 

Notera att dessa belopp i många fall kan vara något lägre än de som nu har betalats från föreningen.  Orsaken är de försäljningar av smärre markområden som skedde 2017 och 2018, som nu är inkluderade i utbetalningen, men där fastighetsägarna redan antas ha deklarerat för dessa belopp.

 

Beskattning 
Skattemässigt är Vidja Vägförening en delägarförvaltad samfällighetsförening vilket innebär att köpeskillingen skall fördelas på delägarna och beskattas av dessa.
Varje fastighetsägare skall alltså föra upp beloppet på sin egen deklaration för inkomståret 2020.

Fastighetens beteckning : Huddinge Vidja 1:602 (Delägarbeskattad ) . Delförsäljning

Försäljningsdatum : 27 april 2020 och startdatum är 17 december 1975

Något omkostnadsbelopp är inte aktuellt vid denna försäljning

Information från Skatteverket

När samfälligheten säljer andra tillgångar än naturtillgångar gäller samma regler som om delägaren hade sålt dem själv. Om samfälligheten säljer till exempel mark gäller samma regler som vid försäljning av privatbostadsfastighet. Delägaren deklarerar försäljning av mark på blankett K5 eller K7. Det finns särskilda regler för hur delägaren räknar fram omkostnadsbeloppet vid delförsäljningar. Läs mer i broschyren Försäljning av näringsfastighet SKV 313 som finns på Skatteverkets hemsida Försäljning av näringsfastighet (SKV 313) | Skatteverket

Har du frågor kring utbetalningar, saknar en utbetalning eller liknande, kontakta ordförande eller kassör. Kontaktuppgifter finns under flik kontaktuppgifter.

 

 

Vidja Vägförening,

 

Roland Janevi, ordförande

 

Årsmöte

8 mars, 2021 in Information från styrelsen!

Årets årsmöte äger rum söndag 28 mars kl 14.00 utomhus vid Ringsättrabadet. Någon gång under v 11 bör du få årsmöteshandlingarna.

Håll utkik här på hemsidan ifall något behöver ändras pga nya covid-19 restriktioner eller liknande.