You are browsing the archive for Information från styrelsen!.

Årsmötesprotokollet är klart!

27 mars, 2023 in Information från styrelsen!

Nu finns årsmötesprotokollet på plats under flik dokument och medlemsmöte 2023. (beroende på vilken webbläsare och vilken filläsare du använder så observera att dokumentet är fyra sidor långt- vissa läsare ser bara första sidan ibland)

I början på april kommer styrelsen ha sitt första konstituerande möte och efter det kommer kontaktuppgifter upp på hemsidan och på anslagstavlorna.

Därefter kan styrelsens arbete sätta igång.

Vårens fixardag är redan planerad. I år blir det en helg – 22-23 april är det iläggning av ny brygga och fixardag. Då detta är ett stort projekt utöver vanligt fixande behövs många personer!

 

Tack!

14 mars, 2023 in Information från styrelsen!

Tack till alla som kom till Årsmötet. Det blev lite försenat i starten men därefter gick det undan. Tack till avgående styrelsemedlemmar och till nytillkomna!

Nu pågår arbetet med att färdigställa protokollet och senast 26 mars blir det signerat och därefter inskannat, upplagt här på hemsidan och sedermera också arkiverat.

Det som de flesta brukar vara mest intresserade av är att utdebiteringen av årets vägavgift klubbades till 1000 kronor för hel andel.

Under fliken kontaktuppgifter pågår nu arbete för att uppdatera – Styrelsen kommer ha sitt första konstituerande möte i början på april och därefter kommer mer information. Ordförande Roland omvaldes på sin post och kan kontaktas ifall du inte vet vem du annars ska ta kontakt med.

årsmöte 2023

 

Medlemsmöte imorgon!

11 mars, 2023 in Information från styrelsen!

Vi ses i Trångsundsskolans matsal. Avprickning från 13.30! Handlingarna hittar du här under fliken dokument.

Uppgifter inför deklaration 2023

7 mars, 2023 in Information från styrelsen!

Alla fastighetsägare i Vidja har fått mail eller brev med följande information under hösten 2022.  Kortversionen är: försäljningar har skett under 2022 till så små belopp att administrationen för att utbetala dessa till fastighetsägarna är högre än själva beloppet. Beloppet kvarstår tills dess fler försäljningar genomförts. Beloppet ska ändå med i deklarationen för inkomståret 2022 som ska göras nästa år. Den som får pengarna när de utbetalas är de som är fastighetsägare vid själva försäljningsdatumet.

 

Uppgifter inför inkomstdeklaration 2023 som avser försäljningar av Vidja Vägförening från fastigheten Vidja 1:602 under inkomståret 2022

Bakgrund
I början av 2022 erhöll Vidja Vägförening ersättning för naturmark och vägar inom Vidja etapp 2 efter genomförd lantmäteriförrättning. Dessa områden ska enligt detaljplanen överföras till Huddinge Kommun. Vidja Vägförening är en delägarbeskattad samfällighetsförening vilket innebär att intäkter från dessa försäljningar ska fördelas till föreningens medlemmar. Fördelningen sker efter fastighetens andelstal vilket är registrerat hos lantmäteriet.

Aktuella försäljningsbelopp
Den 1 januari 2022 skedde en försäljning från Vidja 1:602 med 194 688 kr till kommunen. Därefter skedde en försäljning den 15 januari 2022 från Vidja 1:602 med 11 820 kr till kommunen.

För försäljningar från Vidja 1: 602 skall alltså totalt 510 kr tas upp till beskattning för fastigheter med andelstal 1. För fastigheter med andelstal 0,5 är motsvarande belopp 255 kr och för fastigheter med andelstal 0,2 är det 102 kr

Summa andelstal för föreningen är 450,9.

Utbetalning
Vägföreningens styrelse har beslutat att fondera det aktuella beloppet och kommer att genomföra utbetalningen av dessa belopp när ytterligare försäljningar har genomförts.

Beskattning
Skattemässigt är Vidja Vägförening en delägarförvaltad samfällighetsförening vilket innebär att försäljningssumman skall fördelas på delägarna och beskattas av dessa.

De aktuella summorna för respektive fastighet skall alltså beskattas av vägföreningens fastighetsägare i inkomstdeklarationen för inkomståret 2022


Deklarationsuppgifter

Försäljning 1: Försäljningsdatum: 1 januari 2022 med beloppet 432 kr från Huddinge Vidja 1:602 för andelstal 1,0. För andelstal 0,5 är belopp 216 kr, för andelstal 0,2 är belopp 86 kr.

Försäljning 2: Försäljningsdatum: 15 januari 2022 med beloppet 78 kr från Huddinge Vidja 1:602 för andelstal 1,0. För andelstal 0,5 är belopp 39 kr, för andelstal 0,2 är belopp 16 kr.

Något omkostnadsbelopp är inte aktuellt vid dessa försäljningar. Ingångsvärdet är 0 kr i och med att föreningen har fått dessa fastigheter som en gåva. Vidja 1:602 överläts den 17 december 1975.

Är man flera fastighetsägare på respektive fastighet så ska de angivna beloppen fördelats på respektive fastighetsägare i förhållande till ägarandel.

I och med att det skett flera försäljningar vid olika tidpunkter ska varje försäljning tas upp på en separat blankett K5 eller K7.

 

Information från Skatteverket

När samfälligheten säljer andra tillgångar än naturtillgångar gäller samma regler som om delägaren hade sålt dem själv. Om samfälligheten säljer till exempel mark gäller samma regler som vid försäljning av privatbostadsfastighet. Delägaren deklarerar försäljning av mark på blankett K5 eller K7. Det finns särskilda regler för hur delägaren räknar fram omkostnadsbeloppet vid delförsäljningar. Läs mer i broschyren Försäljning av näringsfastighet:SKV 313

 

Vidja Vägförening,

Roland Janevi, ordförande

Ordf@vidja.nu

Medlemsmöte 12 mars kl 1400 Trångsundsskolans matsal

21 februari, 2023 in Information från styrelsen!

Årsmöteshandlingarna hittar du under fliken dokument!

Inskrivning från 13.30 – kom i tid.

Kan du inte delta så kan någon annan bära fullmakt i ditt ställe.

En fullmakt behöver innehålla:

Dina personuppgifter, vilken fastighet du representerar, och uppgifter på den som har fullmakten. En fullmakt ska vara underskriven och du ger den vid inskrivningen på mötet.

Årsmöte 2023

16 januari, 2023 in Information från styrelsen!

Som tidigare meddelats är årsmötet 12 mars kl 14 och vi ses i Trångsundsskolans matsal (som förra året)

Inskrivning från kl 13.30

Vad är inskrivning undrar du som inte varit på något årsmöte tidigare: jo du kommer ihåg ditt fastighetsnummer och uppger det när du kommer så vi kan pricka av dig i vår röstlängd.

Varför årsmöte? Varje år träffas alla medlemmar i Vidja vägförening för att gå igenom senaste året och välja nya styrelsemedlemmar. Ordinarie styrelsemedlemmar sitter i två år men halva styrelsen väljs åt gången. Suppleanter och andra funktioner som våra revisorer och valberedning väljs på ett år i taget. Även ordförande väljs på ett år i taget.

Vid årsmötet beslutas vad årets medlemsavgifter (dvs så kallad vägavgift) ska användas till. Vägföreningen har inga ”pengar på konto” utan vägavgifterna är de rörelsemedel som finns.

Årsmöteshandlingar kommer i din (folkbokförda) brevlåda senast 8 dagar före mötet. Där finns verksamhetsberättelsen och planen för kommande år. Läs igenom innan mötet, för många svar på dina frågor finns där.

Trettondagsaftonsbål

6 januari, 2023 in Information från styrelsen!

Nu är det en tradition. För andra året i rad tändes eld vid Ringsättrabadet på Trettondagsafton. Detta för att fira in det nya året och bli av med ris.

Tack till Jonas som anordnade och till alla som kom och tack till Mia Brunila för lånet av fina bilder.

God fortsättning på det nya året önskar Styrelsen. trettondagsaftonsbål2022trettondagsafton2022

 

Gott Nytt År!

31 december, 2022 in Information från styrelsen!

Styrelsen ber att få önska alla Vidja-bor ett Gott Nytt år!

 

(och be er tänka på att städa upp efter er på Nyårsdagen ifall skräp har lämnats kvar på marken…)

Trettondagsaftonsbål!

30 december, 2022 in Information från styrelsen!

För att få bort ris och för att upprätthålla en tradition som startade förra året så blir det trettondagsaftonsbål i år igen.

5 januari vid Ringsättrabadet. Elden tänds runt 16-tiden. Det går att lägga ris på bålet!

 

trettondagsaftonsbål

Nya informationsbrev från kommunen

22 december, 2022 in Information från styrelsen!

Häromdagen kom nya informationsbrev till fastighetsägarna i Vidja etapp 2. Dessa hittar du också här: www.huddinge.se/vidja