You are browsing the archive for Etapp 1.

Lantmäteriförrättning i Etapp 1

26 november, 2016 in Etapp 1

Representanter för Vidja Vägföreningens styrelse har varit på ett första förrättningsmöte gällande delar av Vidja 1:602  tillsammans med en privat fastighetsägare gällande dennes fastighet. Saken gäller övertagande av allmän mark. Vidja Vägförening har motsatt sig övertagandet av marken 1:602 samt avvisat den markvärdering som skett. Vidja Vägförening har godkänt markövertagande för vägar.

Mer information kommer när det officiella protokollet från mötet är klart.

Återställning av tomtmarkeringar i etapp 1

24 november, 2016 in Etapp 1

Nu när Etapp 1 är klart och färdigt kommer gränsmarkeringarna kontrolleras och vid behov återställas av Huddinge kommun i området utmed huvudgator, lokalgator, gång- och cykelvägar. Gränspunkter som utmed gatuområdet varit koordinatsatta omarkerade punkter kommer också markeras ut med gränsrör. Huddinge kommun betalar hela den kostnaden. Arbetet med detta kommer genomföras under januari – maj 2017.

Information från senaste möte med Huddinge kommun

1 november, 2016 in Etapp 1, Etapp 2, Information från styrelsen!

Etapp 1:

Arbeten ovan mark är nu slutbesiktigade. Arbete med vatten och avlopp är inte genomfört helt och hållet och slutbesiktning kommer att ske vid senare tillfälle.

Birka avetablerar sig från entreprenadplatsen innan årsskiftet. Återställning kommer att ske. Vissa delar av entreprenadplatsen kommer Vidja Vägförening kunna använda sig av.

Etapp 2:

Vi väntar på att få en tidsplan från kommunen. Tidsplanen har förskjutits på grund av resursbrist, men när Vidja Vägförening får den som kommer vi lägga ut den här.

Sent under hösten kommer inmätning ske. (Se även tidigare inlägg från Stockholm Vatten.)

Vidja Vägförening påbörjar arbete med att inventera pumpar inom etapp 2 och tar vattenprov på dessa inför kommande arbeten.

Diskussion om sträckningen på gång- och cykelbana från Vidja till stan fortsätter. Här är Vidja Vägförening inte en egentlig part i diskussionerna som förs mellan de olika kommuner som äger mark i området.

Ingången till skogen från Helmerdalsvägen öster om Vidjavägen kommer att åtgärdas så att branten planas ut och görs framkomlig.

 

Från Mitt I Huddinge

18 oktober, 2016 in Etapp 1

Senaste från kommunen om Vidja. Mer information från Vidja Vägförenings möte med Huddinge kommun kommer inom kort!

vidja_mitti

 

 

 

 

Viktigt meddelande till boende i Etapp 1 som vill köpa mark av Vägföreningen

20 juni, 2016 in Etapp 1, Information från styrelsen!

Uppdaterad 2016-06-21 med kartor över S1, S2 och ansökan om lantmäteriförrättning, se längst ned i inlägget

 

På årsmötet fattades beslut om att mark mindre än 900kvm fick styrelsen mandat att sälja till medlemmar utan att kalla till medlemsmöte. Obs att detta beslut gäller S1, S2 och GA4

Många förfrågningar om markköp har inkommit.

Detta gör styrelsen nu:

1. Eftersöker firma/person som kan göra markvärdering av de aktuella markbitarna

2. Eftersöker oberoende firma/person som kan hantera detta åt Vägföreningen då Vägföreningens styrelse inte har möjlighet att hantera detta

Därefter är gången ungefär som så här enligt Lantmäteriet Huddinge:

Ansökan om fastighetsbildning samt avtal (avtalsförslag har inkommit från Lantmäteriet) och karta skickas av de två berörda fastighetsägarna till Lantmäteriet

När fastighetsbildningen är klar kan fastighetsägare beställa nybyggnadskarta

När nybyggnadskarta har inkommit kan fastighetsägare söka om bygglov

 

Om två fastighetsägare vill byta mark med varandra för att det ska bli ”bättre” tomter så skall de lämna in samma typ av ansökan

 

När 1 och 2 enligt ovan är klart kommer berörda fastighetsägare kontaktas.

Vidja s 2 karta - Karta i pdf över S2

Vidja s 1 karta - Karta i pdf över S1

lantmateriforrattning Ansökan om lantmäteriförrättning