You are browsing the archive for 2016 augusti 12.

Beviljat anstånd med överklagan i Etapp 2

12 augusti, 2016 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Häromdagen kom besked från Mark- och Miljödomstolen att anstånd beviljats i ärendet kring detaljplanen Etapp 2. Vägföreningens sökta anstånd till den 20 september 2016 har beviljats (med kommentaren att ytterligare anstånd inte kan påräknas).

Vad händer nu: styrelsen arbetar förstås sedan tidigare med att formulera överklagan i Vägföreningens namn tillsammans med ombud. Utvecklad talan skall alltså vara inne senast 20 september. Observera att Vägföreningens ärende gäller det som redan tidigare bestämts på årsmöte: i korthet att så långt det är möjligt bevara och behålla den mark som Vägföreningen gemensamt äger och förvaltar.

Så långt jag vid snabb genomläsning av aktbladet kan se så har också de fastighetsägare som begärt anstånd med att inkomma med talan beviljats detta.

Mer information om vad som sker i ärendet kommer allteftersom ny information inkommer.

 

Möte med Vidjabor och Storstockholms Brandförsvar

12 augusti, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar

10 augusti kom ca 50 Vidjabor på möte med Storstockholms Brandförsvar kring frågan om utsläpp av PFOS i mark och vatten i Vidja.

Nedan finns ett långt referat av hela mötet, kanske inte helt begripligt för den som inte var där, och verkligen med reservation för missuppfattningar och felskrivningar.

Möte Ågesta utbildningsanläggning 2016

På Storstockholms brandförsvars hemsida finns den dokumentation som finns för närvarande i ärendet.

http://www.storstockholm.brand.se/aktuellt/provtagning-av-dricksvattenbrunnar-i-vidja

Här finns kommunens föreläggande. SWECOS rapport från provtagning från övningsfältet samt informationsmaterial som delades ut på mötet.

Vad händer nu:

Storstockholms brandförsvar ska lämna en provtagningsplan till Huddinge kommun för godkännande. Den planen har tagits fram av Geosigma som är det företag som som kommer göra provtagningarna.

De fastigheter vars borrade brunnar valts ut för provtagning är följande. Observera att detta är en preliminär plan som ej är godkänd ännu av kommunen.

På Fräkenvägen: 1:377

På Ringsättravägen: 1:553

På Vidablicksvägen: 1:117

På Grönfinksvägen 1:153

På Ormörnsvägen: 1:113

Förslag på fler provtagningsställen kom på mötet. Här är inget ännu bestämt utan Storstockholms brandförsvar tar med detta till Geosigma.

Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas för att se om brunnarna finns och är i bruk och kan tas prov på. Du som fastighetsägare behöver inte göra något.

Vi tackar för ett gott möte. Vid mötet kom vi överens om att information från Storstockholms brandförsvar kommer via vår hemsida här, med komplettering av dokument på deras hemsida (se ovan) och vid nytt möte när proverna har analyserats. Håll främst utkik på vår hemsida och på Storstockholms brandförsvars hemsida, vi uppdaterar när något nytt finns.

Vid övergripande frågor om provtagning och markföroreningarna i Ågesta kontakta Johan Berg, Storstockholms brandförsvar, tel 070 – 764 88 69 johan.berg@ssbf.brand.se

Vid tekniska frågor om provtagningarna kontakta Oscar Fogelberg, Geosigma, tel 070 – 514 64 10 Oscar.fogelberg@geosigma.se

Vid frågor om dricksvatten och vattenkvalitet kontakta Staffan Safström, miljöchef Huddinge kommun, tel 08 – 535 364 44 Staffan.stafstrom@Huddinge.se

ågesta_möte