You are browsing the archive for 2016 juni 27.

Kommunfullmäktiges möte 13 juni 2016

27 juni, 2016 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Obs! Uppdaterat med information om hur du överklagar!

 

Vid kommunfullmäktiges möte den 13 juni togs beslut på Vidja Etapp 2, samt beslut på Gatukostnadsutredning för Etapp 1 och 2. Dokumenten för detta finns på Huddinges hemsida under Kommun och politik men jag har också laddat upp dem här nedan.

Gatukostnadsutredningen slår fast ett tak för gatukostnad i Vidja till 206500 kr för befintlig fastighet

Gatukostnadsutredning för Vidja etapp 1 och 2 inom kommundelen Trångsund, SBU, tjänsteutl

 

Här är hela protokollet från mötet. Delen om Vidja Etapp 2 och antagandet av detaljplanen finns under § 9 vilket är på sidan 30

Kommunfullmaktiges_protokoll_2016_06_13_med_bilagor

Beslutet om detaljplanen kan överklagas av den som är berörd av detaljplanen och som senast under utställningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Ett överklagande skall ske skriftligen och måste ha inkommit senast 3 veckor från tillkännagivandet, vilket i det här fallet är 8 juli!

Den som överklagar ska i skrivelse ange vilket beslut som överklagas, t ex genom att ange paragraf i protokollet, datum för beslut, ärendets diarienummer samt ange den ändring av beslutet som begärs. Det bör också anges varför beslutet skulle vara oriktigt. Den skrivelse som skickas in ska vara undertecknad, försedd med namnförtydligande samt uppgift om adress.

Överklagande ska adresseras till Mark – och miljödomstolen, men sändas till:

Huddinge Kommun

Kommunstyrelsen

141 85 Huddinge

Kommunen vidarebefordrar till Mark – och miljödomstolen.

Upplysningar lämnas av planassistent Christina Lundqvist 08 – 5353 64 11, christina.lundqvist@huddinge.se

Utställningsutlåtande finns tillgängligt på www.huddinge.se/vidja