Hälsningar från Vidja Intresseförening

7 september, 2014 in Information från styrelsen!

Vidja Intresseförening har inför valet sammanställt frågor och skickat ut till alla partier i Huddinges kommunfullmäktige. Allteftersom svaren kommer in publicerar vi dem här på Vägföreningens hemsida. Svaren publiceras i sin helhet, såsom de har skickats till Vidja Intresseförening, och har enbart redigerats för att öka läsbarheten.

Vidja Intresseförening har skickat detta brev med frågor till samtliga partier.

Frågor från Vidja Intresseförening till Huddinges partier

Vi som är boende i Vidja i Huddinge kommun står inför en omfattande förändring med anledning av att området håller på att detaljplaneras. Många är oroliga, framför allt för de orimliga gatukostnader som föreslagits och kommunens planer på övertagande av gemensam och viss privat mark vilket väcker frågor rörande egendomsskyddet i grundlagen. Vi vill därför fråga ert parti hur ni ser på frågeställningarna nedan. Vi ber er svara detaljerat, tack. Generella svar är ju inte på något sätt klargörande.

Vi i styrelsen i Vidja Intresseförening har för avsikt att vidarebefordra dessa era svar till samtliga vidjabor, att ta ställning till inför kommunvaletet i september. Vi hoppas att ert parti bryr sig och visar ansvarstagande för kommuninvånarnas villkor, oavsett var i kommunen man är bosatt, och att ni har intresse att besvara våra frågor.

1/ Kommunen avser att med tvång överta vissa av våra gemensamt ägda grönområden. Trots att detta strider mot egendomsskyddet i grundlagsregleringen i 2 kap 15§.På vilket sätt tänker ni agera för att vidjaborna och Vidja Vägförening ska få behålla sin egen mark, utan att tvingas lämna den till kommunen? Oavsett om kommunen betalar eller ej.

2/ Tycker ni det är rimligt att den ev köpesumma kommunen betalar för vidjabornas gemensamt ägda mark samt privat mark ska läggas på de gatukostnader som Vidjaborna själva ska betala? Plan och Bygglagen säger att kommunen har rätt att göra så, men den är på intet sätt tvingande. Hur vill ert parti agera för att ändra det orimliga förslaget?

3/ Kommunen planerar en strandpromenad/naturstig på privat ägd mark längs delar av strandlinjen vid sjön Orlången. Denna mark är idag redan tillgänglig för allmänheten via allemansrätten. Att ytterligare tillgängliggöra marken för allmänheten kommer att innebära intrång i de boendes hemfridszon. Hur ser ni i ert parti på att egendoms- och hemfridsskyddet inte respekteras?

4/ Vidjaborna tvingas vara med och finansiera en kommunal strandpromenad för allmänheten. En strandpromenad som Vidjaborna själva inte har önskat. I övriga delar av kommunen finansieras dylikt via skattsedeln. För oss vidjabor blir detta en extra skatt som endast vi behöver betala. Hur rimmar det med ert partiprogram att lägga extra skatt på endast en del av kommunens invånare för något som gagnar samtliga kommuninvånare?

5/ Kommunen presenterar anstånd och en avbetalningsplan för gatukostnaderna på upp till 15 år. Beloppet förfaller dock omedelbart till betalning då man ansöker om bygglov. Folk kommer tvingas lämna hus och hem för att man inte kan betala, då låneutrymmet i dagsläget inte räcker till att betala både gatukostnader, utbyggnad av V/A nät samt indragning av V/A från tomtgräns, dvs ca 500.000 kr per fastighet.

Detaljplanens huvudsyfte var att skydda sjön Orlångenas vattenmiljö genom utbyggnad av V/A. Eller är kommunens huvudsyfte idag att driva folk från hus o hem samt att profitera på övertagande av privat mark? Är politikerna i ert parti medvetna om konsekvenserna för oss fastighetsägare av denna förda politik? Hur vill ni arbeta för att ändra de ovan nämnda orimliga betalningsvillkoren? Tycker ni i ert parti att kostnader på en halv miljon kr är rimliga att betala för oss enskilda fastighetsägare där de flesta idag bor i hus på max 55 kvm? Enligt bankens beräkningar blir månadskostnader för räntor och avbetalning ca 6.000 kr per månad under 10 års tid. Detta utan att vi ens påbörjat någon tillbyggnad på våra små hus. Att påstå att våra fastigheter stiger i värde vid utbyggt V/A är utopi. De höga kostnader vi tvingas betala samt den mark vi fråntas äter upp all eventuell värdeökning.

Nedan följer svaren i den ordning de kommit in.

Lasse Björkman, oppositionsråd för Huddingepartiet svarar: huddingepartiet2014

Tomas Hansson, Kommunalråd för Kristdemokraterna och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar:  kristdemokraterna2014

Ann-Marie Högberg, oppositionsråd för Socialdemokraterna svarar: socialdemokraterna2014

Katharina Wallenborg för Drevvikenpartiet svarar: drevvikenpartiet2014

Arnold Boström för Sverigedemokraterna svarar: sverigedemokraterna2014

Li Björk, Politisk Sekreterare för Moderaterna svarar: moderaterna2014

Malin Danielsson, Kommunalråd för Folkpartiet och Grundskolenämndens ordförande svarar: folkpartiet2014

 

 

Comments are closed.